เสรีนิยมใหม่กับการสร้างความเป็นอื่น: กรณีศึกษาการขยายตัวของกลุ่มคนชายขอบร่วมสมัย

ลัทธิเสรีนิยมใหม่เป็นภาพสะท้อนการขยายตัวของระบบทุนนิยมตั้งแต่ช่วงปลาย ศตวรรษที่ 20 โดยมีจุดเริ่มต้นจากการพยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อเอื้อต่อการแสวงหากำไรอย่างเข้มข้น ลักษณะเช่นนี้มาพร้อมกับการทำลายรัฐสวัสดิการในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า การย้ายฐานการผลิตสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีค่าแรงถูกกว่า สวัสดิการต่ำกว่า คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า…

ผศ. ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

3 ตุลาคม 2561

บทเรียนขบวนการเคลื่อนไหวลาตินอเมริกาสู่ขบวนการเคลื่อนไหวไทย: กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการเคลื่อนไหว องค์กรภาคประชาชนและพรรคการเมือง

บทความนี้มุ่งนำเสนอแนวทางการพัฒนาการต่อสู้ของขบวนการภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆโดยศึกษาผ่านกรณีศึกษาลาตินอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้สำหรับการยกระดับขบวนการภาคประชาชนในไทย การพิจารณาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมจำเป็นต้องพิจารณาผ่าน ปัญหาทางโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองในระดับโลก ควบคู่กับความสัมพันธ์ของขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ…

ผศ. ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

24 สิงหาคม 2561