ครั้งที่ 1 ฐานคิดสำหรับคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมกับคนชายขอบ (รุ่นที่ 4)