ครั้งที่ 2 การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม (รุ่นที่ 4)