การเรียนรู้ครั้งที่ 1: การคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม