ครั้งที่ 4 ขบวนการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพในยุคดิจิตอล