พบทั้งหมด 12 คน

อาทิชา นราวรวัชร (สุ)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งประเทศไทย

Articha2012@gmail.com
นนทบุรี

คนพิการ

ชูเวช เดชดิษฐรักษ์ (เจ)

Gen-V

กรุงเทพฯ นครปฐม

การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการ

คนพิการ

สาโรจน์ สุวรรณไศละ (กุ้ง)

ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ พุทธมณฑล(IL)

นครปฐม

สามารถดูแลตนเองและช่วยหลือเพื่อนพิการคนอื่นได้ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้

คนพิการในชุมชน

อยู่วางการวางแผนการดำเนินงานรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด
ลงพื้นที่ทำงานกับคนพิการในชุมชน

ชัญญา สกุลวรศิลป์ (หน่อย)

ศูนย์ประสานงานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่

รับข่าวสารทางLine (Line ID: 089 557 8541)
เชียงใหม่

ผู้เดือดร้อน  โดยเฉพาะ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชนเผ่า  ได้รับความช่วยเหลือ  เข้าถึงสิทธิ  ไม่ถูกหลอก ถูกเอาเปรียบ  มีความสุข

 • แรงงานนอกระบบ 
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มวัยรุ่น
 • กลุ่มชนเผ่า
 • แรงงานข้ามชาติ
 • แนะนำ  ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา  เรื่องการมีและทำบัตรประชาชน
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มวัยรุ่นนอกระบบ

อนุรักษ์ ปฐมลิขิตกาญจน์ (นิว)

นักศึกษาปริญญาโทพัฒนศาสตร์ ป๋วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Anurak.new@gmail.com
ขอนแก่น

การเปลี่ยนแปลงสังคมจากฐานรากสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม

คนพิการทุกประเภท

กำลังศึกษาประเด็นความเหลื่อมล้ำของระบบการจ้างงานคนพิการทางการมองเห็น

อภิชาติ บุตตะ (ขวด)

ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการ(IL)

(รับข่าวสารทางLine (ID line 064 014 6839) / FB ขวด นครปฐม บุตตะ)

นครปฐม

คนพิการมีความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตในบ้านและสังคมอย่างมั่นใจ

 • คนพิการทุกประเภทและเครือข่ายคนพิการ
 • หน่วยงานราชการ
 • มหาวิทยาลัย
 1. ให้คำปรึกษาเพื่อนคนพิการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแวดล้อมคนพิการ
 2. ลงพื้นที่สร้างสัมพันธภาพกับคนพิการและครอบครัวให้มีความเชื่อมั่นและกำลังใจ มีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับคนพิการ

สุพัตรา แวววับ (เก๋)

ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการ(IL)

kaekaewaewwub@gmail.com
นครปฐม

เพื่อเสริมพลังให้คนพิการมีความเชื่อมั่น สามารถออกมาสู่โลกภานอกได้อีกครั้ง

เพื่อให้คนพิการกล้าคิดและแก้ไขด้วยตนเอง 

เพื่อให้คนพิการเลือกวิถีการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

 

 • คนพิการทุกประเภทและเครือข่ายคนพิการ
 • อบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. การลงพื้นที่โดยมีเครือข่ายทางโรงพยาบาลประสานมาให้เราลงไปติดตามเคสในพื้นที่
 2. ให้คำปรึกษาแบบเพื่อนกันคนพิการ
 3. มีการฝึกทักษะและจัดกิจกรรมสนับสนุนคนพิการในด้านต่างๆ

สันติ รุ่งนาสวน (โอ)

ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ พุทธมณฑล (IL)

Santi_rung@hotmail.co.th
นครปฐม

พัฒนาบริการผู้ช่วยคนพิการ
ดำเนินการตามภารกิจของศูนย์ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ พุทธมณฑล (IL)

คนพิการในชุมชน

อยู่วางการวางแผนการดำเนินงานรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด
ลงพื้นที่ทำงานกับคนพิการในชุมชน

รณภัฎ วงศ์ภา (ออม)

ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ พุทธมณฑล(IL)

Oomzaonly95@gmail.com
นครปฐม
 • ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีรัฐสวัสดิการที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 • อยากเห็นคุณภาพชีวิตคนพิการที่ดีขึ้น
 • คนพิการในชุมชน
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล
 • ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อ เยี่ยมบ้าน 
 • เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มคนพิการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มคนพิการในชุมชน เพื่อให้เรียกร้องสิทธิ เข้าถึงสิทธิและบริการ 
 • ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงพยาบาล และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในการให้ความรู้เรื่องความพิการกับคนพิการในชุมชน

จำปี สวัสดิ์คำ

ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

Yongsod25@gmail.com
นครปฐม
 1. คนพิการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค เช่น ได้รับและเข้าถึงสวัสดิการเหมือนคนอื่นๆในสังคม
 2. คนพิการมีและได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต

คนพิการทุกประเภท

เป็นฝ่ายสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการทำกระบวนการให้กับทีมหลัก/แกนนำของศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการ

อธิพันธ์ ว่องไว (น้ำพุ)

ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ พุทธมณฑล(IL)

puilc1984@gmail.com
นครปฐม

เสริมพลัง (Empower) คนพิการในชุมชนให้สามารถออกไปให้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ปรับทัศนติของคนในชุมชนให้เข้าใจสิทธิ ความเป็นมนุษย์ของคนพิการ สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมประเด็นคนพิการ (Social Movement)

 • คนพิการในชุมชน ครอบครัวคนพิการ 
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล การศึกษา 
 • คนทั่วไป (งานสื่อสารสังคม)

การดำเนินงานสอดคล้องการกับในบริการ 6 ด้าน ได้แก่

 1. บริการด้านการให้ข้อมูลเรื่องบริการของคนพิการ สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
 2. บริการด้านการศึกษา
 3. บริการด้านฝึกทักษะ
 4. รณรงค์พิทักษ์สิทธิคนพิการ
 5. บริการงานผู้ช่วยคนพิการ (PA)
 6. ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย ขยายเครือข่ายสมาชิก IL

ณรงค์ศิลป์ ล้านศรี (เก่ง)

Gen-V

nasilp31@gmail.com
นครปฐม

คนพิการ