• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 9 คน

ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา (เพ้ง)

สำนักงานกฏหมายด้านสิทธิและสถานะบุคคล

fongtala@yahoo.com
ระนอง

ชาติพันธุ์

ปณชัย จันตา (ชัย)

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา (IMPECT) จ. เชียงใหม่ (ปัจจุบันลาออกไม่ได้สังกัดองค์กร)

เชียงใหม่

กลุ่มชาติพันธุ์

ศรัญญา กาตะโล (เจน)

ฟรีแลนซ์ประเด็นเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์

Sarunya336@gmail.com
เชียงใหม่
 1. เด็ก เยาวชนชนเผ่าสามารถลุกขึ้นมาจัดการปัญหาของตัวเอง เช่น สัญชาติ  และการศึกษา  สามารถต่อรองกับผู้ปกครองและออกแบบการศึกษาด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
 2. สังคมยอมรับกลุ่มชาติพันธุ์  ไม่ตีตราเลือกปฏิบัติ

เด็กเยาวชน 19 กลุ่มชาติพันธุ์

 • เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนชาติพันธุ์
 • ติดตามหนุนเสริมการทำงานของเด็กเยาวชน
 • ประสานงานกับหน่วยงาน

อภิสณัฐฏ์ เรียนผง

เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง (TKN)

apinat07530245@gmail.com

การพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชน ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ชาติพันธุ์

คะติมะ หลีจ๊ะ (ดา)

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา (IMPECT) จ. เชียงใหม่

Damata788@gmail.com
เชียงใหม่

ไม่มี

พื้นที่ชนเผ่าภาคเหนือ (แล้วแต่โครงการ)

เป็นกรรมการเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง กิจกรรมที่ผ่านมาเป็นไปตามโครงการแต่ตอนนี้ไม่มีโครงการในการดำเนินงาน เป็นช่วงเวลาที่กลับมาพักผ่อนอยู่บ้าน

โอภาส แซ่เลาย้า (คิว)

เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)

chamanking_007@gmail.com
ตาก น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน

ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำและผลัดดันนโยบายและกฎหมายที่เป็นธรรม

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐเช่นที่ดินในเขตป่า ที่ดินเอกปล่อยทิ้งร้างและกฎหมายที่ส่งผลกระทบ(นโยบายทวงคืนผืนป่า กฎหมายป่าไม้)

 • จัดตั้งจัดตั้งชุมชน
 • พัฒนาศักยภาพ  ผู้นำ เยาวชน สตรี
 • พัฒนาฐานเศรษกิจชุมชน
 • พัฒนาพื้นที่รูปธรรม
 •  ติดตามผลักดันนโยบายและกฎหมาย

กีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล (มีน)

Rainbow Dream Group และกลุ่มรุ้งอรุณ

mistmean@yahoo.com
ลำปาง เชียงใหม่

เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางมีสุขภาวะทางเพศ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเพศ

 • เด็กเยาวชนชาติพันธุ์ เด็กผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา วัยรุ่น
 • ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ
 • ผู้ปกครอง คนในครอบครัว
 • จัดกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจเรื่องเพศ เพศวิถี สุขภาวะทางเพศ ความแตกต่างของเพศ ความหลากหลายทางเพศ และทัศนคติเรื่องเพศให้แก่เยาวชน และส่งเสริมให้กลุ่มแกนนำเยาวชนสามารถเรียนรู้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น
 • จัดกิจกรรมผลิตสื่อและรณรงค์สื่อสารความรู้เรื่องเพศ สิทธิทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน

ธนวัฒน์ ผัดน้อย (เตอ)

เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง (คชส.)

เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

ชาติพันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

ชาติพันธุ์

วิไลลักษณ์ สารพัดมากยิ่ง

กลุ่มสตรีชนเผ่า (ศูนย์วิจัยเชียงใหม่)

email@dc.cd
เชียงใหม่ แพร่

ชาติพันธุ์