• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 15 คน

อรอริยา จารุชัย (อร)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

onariya-sata@hotmail.com
ระนอง

ประชากรข้ามชาติ

อรุณ อภิรักษ์วรากร (โอ๋)

เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจ.ระนอง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ประธานศูนย์อพปร.จ.ระนอง  ชุมชนลำเลียง)

arun_16@hotmail.com, ติดต่อรับข่าวสารทาง Line 083 692 2010
ระนอง

ต้องการให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินได้รับการแก้ไขปัญหา  เข้าถึงรัฐสวัสดิการ  สิทธิ อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม

ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ

 • ลงพื้นที่  นำเสนอข้อมูลจากส่วนกลางให้ชาวบ้านทราบ
 • ประสานงานในระดับนโยบาย จังหวัด-ส่วนกลาง
 • รวมตัวกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อรวบรวมสภาพปัญหา วิเคราะห์ สรุป นำเสนอปัญหาของชาวบ้าน
 • ทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปการเมืองและสังคม  ในการผลักดันกฎหมาย  นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านในพื้นที่

ซัวฮิบ เจริญสุข (วี)

 • เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย
 • เครือข่ายปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)
 • เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 • เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
sohib3329@gmail.com, ติดต่อทาง Line (0849167527)
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง

การแก้ไขปัญหาเรื่องความเป็นธรรม  ชาวบ้านได้รับ  เข้าถึงสิทธิ  ได้รับการคุ้มครองดูแลจากรัฐไทย  ได้รับสวัสดิการที่รัฐจัดให้อย่างเท่าเทียม

 • คนไทยพลัดถิ่น
 • กลุ่มมุสลิมที่อพยพมาจากเมียนมาร์
 • พี่น้องมุสลิมที่ไม่มีสัญชาติ
 • พี่น้องชาวมอร์แกน
 • ลงชุมชน  สำรวจข้อมูล ชวนชาวบ้านวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน  
 • ให้ความรู้พรบ. และกฎหมายที่ชาวบ้านควรทราบ
 • ออกแบบการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย
 • ประสาน ส่งต่อ  หน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติ  ตั้งแต่  ชุมชน  อำเภอ  จังหวัด
 • ผลักดันMOU กับภาครัฐ

ลัดดาวัลย์ หลักแก้ว (แอ๋ว)

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) สำนักงานกรุงเทพฯ

laddawan.lakkaew@gmail.com
กรุงเทพฯ ชุมพร ตราด ตาก

เยาวชนและแรงงานย้ายถิ่นในประเทศไทย แรงงานข้ามชาติและครอบครัวมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอนาคตที่ดี

 1. เยาวชนและแรงงานย้ายถิ่นภายในประเทศไทย 
 2. แรงงานข้ามชาติและครอบครัวจากประเทศเพื่อนบ้าน
 1. งานจัดบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เป็นการจัดบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง (จัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับลูกแรงงานข้ามชาติ , ร่วมกับ กศน.เขตบางบอนจัดการศึกษาให้กับแรงงานไทย- ข้ามชาติ)
 2. งานพัฒนาพื้นที่รูปธรรม เป็นการพัฒนารูปแบบ แนวทาง การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา และสุขภาพ ที่เอื้อต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติและเด็กข้ามชาติ
 3. งานผลักดันเชิงนโยบายระดับพื้นที่ ประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อการส่งเสริมและผลักดันการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก

ฐิติยา สามารถ (ยะห์)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Thitiya.yah@gmail.com
ระนอง

ต้องการเห็นนโยบายที่เหมาะสมเอื้อกับประชาชน/แรงงานข้ามชาติ

 1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ความรู้  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
 2. ภาครัฐรับขึ้นทะเบียน อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว (อสต.) ในจังหวัดชายแดนเข้าสู่ระบบได้รับสวัสดิการเหมือน อสม.ไทย

 

 • แรงงานข้ามชาติ 
 • อาสาสมัครสาธารณสุข
 • อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว
 • ผู้นำชุมชนไทย
 • ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานโครงการ งานด้านสุขภาพ เอดส์ วัณโรค โควิด เพื่อการลดการแพร่ระบาดของวัณโรค/โควิดในกลุ่มประชากร  แรงงานข้ามชาติ
 • ค้นหากลุ่มเสี่ยง คือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ติดเชื้อHIV /เอดส์ วัณโรค  โควิด
 • ประสาน ส่งต่อ ให้เข้าสู่ระบบ  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
  • ดูแลติดตาม การกินยาผู้ป่วยวัณโรค
  • รายงานข้อมูล เข้าระบบของภาครัฐ เช่น รพ. รพสต.  สสอ.  สสจ.
  • พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว (อสต.) /แกนนำชุมชนและคนทำงาน
  • ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ RRTTR

นภาภรณ์ แก้วศรีจันทร์ (มิน)

napaporn@helpwithoutfrontiers.org
ตาก

เด็กได้รับการศึกษา  เรียนในโรงเรียนรัฐบาล

 • เด็กนอกระบบ  บุตรหลานแรงงานข้ามชาติ
 • ผู้ปกครอง แรงงานข้ามชาติ
 • แรงงานข้ามชาติ
 • ปกากะญอ
 • สำรวจข้อมูลเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนในชุมชน
 • แนะนำ ให้ข้อมูล ให้เด็กได้เข้าเรียนใกล้บ้าน/ชุมชน
 • ประสานส่งต่อให้เด็กเข้าเรียน
 • ประสาน อำนวยความสะดวกในการเข้าเรียนของเด็ก 
 • สนับสนุนค่ารถ ค่าใช้จ่าย ชุดนักเรียน ชุดพละ ที่รัฐไม่ช่วยสนับสนุน
 • ทำงานกับผู้ปกครอง ให้ความรู้ในการเข้าเรียนของบุตรหลาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เด็กเข้าเรียน/เรียน
 • ทำงานทางความคิดกับครูและผู้บริหาร ในการสนับสนุนรับเด็กเข้าเรียน
 • ผลักดันนโยบายการศึกษาเพื่อมวลชนทำงานกับ สพฐ.

ญาฎา จันทิชัย (แอน)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

yada_chantichai@wvi.org
กรุงเทพฯ ชุมพร

สนับสนุนให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวและครอบครัว ในประเทศไทย ให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ขณะที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย อาทิ เด็กควรได้รับการศึกษา แรงงานต่างด้าวควรได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง หรือสิทธิด้านอื่นๆ

แรงงานต่างด้าวและครอบครัว

 • ชุมพร จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กข้ามชาติ สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองต่างด้าวให้เห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาของเด็กข้ามชาติ สนับสนุนให้เด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยได้รับการจดทะเบียนทุกรายเพื่อให้เด็กไม่ไร้รัฐ และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพ และการศึกษา
 • กทม. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวและครอบครัว ได้รับการคัดกรองวัณโรค เอชไอวีเอดส์ เชิงรุก ส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัย หากเป็นเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิให้หายขาด โดยโรควัณโรค
 • ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ RRTTR

คอรีเยาะ มานุแช (เยาะ)

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ

yor.manuchae@gmail.com
ตาก

ประชากรข้ามชาติ

มงคล สุวรรณศิริศิลป์ (ฟู)

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

mongkol@fry1985.org
กรุงเทพฯ ชุมพร ตาก ระนอง หนองคาย

ประชากรข้ามชาติ

ดวงธิดา ภิวงษ์ (ตู่)

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน อ.แม่สอด จ.ตาก

duangthida@helpwithoutfrontiers.org
ตาก

การช่วยเหลือแก่ผู้พลัดถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และช่วยอย่างไม่มีพรมแดน  เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีอนาคตที่สดใสต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ให้การสนับสนุนใน 5 ขอบเขตหลัก ดังนี้ การศึกษา เยาวชน สุขภาพ การพัฒนาชุมชน การคุ้มครองเด็ก

แรงงานข้ามชาติ (ชาวเมียนมาร์) ทั้งเด็กและผู้ปกครอง

 • งานด้านการศึกษา ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับทุกคน เชื่อมโยงนักเรียนและ “เด็กนอกโรงเรียน” เข้าสู่การโปรแกรมการรับรองจากระบบการศึกษาทางเลือก และรูปแบบทางการเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศต้นทาง
 • งานพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้ความรู้แก่เยาวชนอพยพเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น การค้ามนุษย์แรงงานบังคับแรงงานเด็กการละเมิดสิทธิเด็กการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการใช้ยาเสพติดซึ่งเป็นสาเหตุที่โครงการ Rays of Youth สร้างขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการรับรู้ภายในชุมชน
 • งานด้านสุขภาพ ส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กวัยเรียน รวมถึงการส่งเสริมโภชนาการให้กับเด็ก และสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้กับครอบครัวแรงงานข้ามชาติในชุมชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้านสุขภาพที่ถูกหลัก
 • งานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก มีนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็กที่เข้มงวดและมีความแน่วแน่ในการสนับสนุนสิทธิของเด็กสำหรับเด็กแต่ละคน เนื่องจากเด็กทุกคนสมควรที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา

ประสิทธิ์ จำปาขาว (น้อย)

เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ติดต่อรับข่าวสารทาง Line 064 594 2149
อุบลราชธานี

ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ได้รับสถานะ สัญชาติไทยตามกฎหมายเพื่อสามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  มีที่อยู่อาศัยมั่นคง

ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

 • รวบรวมสภาพปัญหาในพื้นที่
 • ร่วมกับชาวบ้านวิเคราะห์ปัญหา
 • ออกแบบการทำงาน
 • พัฒนาศักยภาพชาวบ้านที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้มีความรู้ กฎหมาย  สิทธิ  ฯลฯ
 • เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสัญชาติ  ส่งเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ไม่มีสถานะทางทางทะเบียน
 • ทำงานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นงาน

ณรงค์ฤทธิ์ สีหาราช

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)

n_sriharach@hotmail.com
กรุงเทพฯ

การพัฒนาชีวิตลูกหลานแรงงานข้ามชาติ ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ

ประชากรข้ามชาติ

1 2