• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 17 คน

จำนงค์ วงศ์สอน

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ เขตดุสิต

กรุงเทพฯ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

แรงงานนอกระบบ

ชัญญา สกุลวรศิลป์ (หน่อย)

ศูนย์ประสานงานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่

รับข่าวสารทางLine (Line ID: 089 557 8541)
เชียงใหม่

ผู้เดือดร้อน  โดยเฉพาะ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชนเผ่า  ได้รับความช่วยเหลือ  เข้าถึงสิทธิ  ไม่ถูกหลอก ถูกเอาเปรียบ  มีความสุข

 • แรงงานนอกระบบ 
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มวัยรุ่น
 • กลุ่มชนเผ่า
 • แรงงานข้ามชาติ
 • แนะนำ  ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา  เรื่องการมีและทำบัตรประชาชน
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มวัยรุ่นนอกระบบ

เชษฐา ชัยเสนา (ช้าง)

 • ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
 • มูลนิธิแรงงานนอกระบบ
 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและอาชีพ
borisuitt@gmail.com
สงขลา

ทุกคนที่เป็นคณะกรรมการของชมรมสามารถทำหน้าที่ทดแทนกันได้  มีศักยภาพ พัฒนาตนเอง  เลือกได้  มีโอกาสพัฒนาตนเองในการทำอาชีพอื่นๆ

ผู้ประกอบการรถเร่แผงลอย

 • ประชาสัมพันธ์ ม.40 กับกลุ่มรถเร่แผงลอยที่สนใจ ให้สามารถเลือกประกันตน
 • รณรงค์สร้างความเข้าใจ ม.40
 • ประสานงานกับหน่วยวงานประกันสังคม มาให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน เทศบาล  กองสวัสดิการ เกี่ยวกับอาชีพที่กลุ่มเป้าหมาย ชมรมสนใจ   เรียนรู้ เพื่อให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
 • ทำหน้าที่เลขากองทุนอาชีพ ได้ทุนมาจากบริษัทกระเป๋าชาแนล  โดยการจัดการกองทุนให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพ  เกิดการหมุนเวียนแก่สมาชิก หักค่าธรรมเนียมจากเงินที่สมาชิกยืม ไว้เพื่อบริหารจัดการกองทุน

กำพล สะริมา (ดุ๊ก)

องค์กรสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม

กรุงเทพฯ

กลุ่มแรงงาน นอกระบบ กลุ่มเปราะบางทางสังคม และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงสิทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนได้รับ

 • กลุ่มแรงงานนอกระบบ 
 • ประชาชนทั่วไปในชุมชน

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และนำเสนอ ความต้องการ และแนวทางในการแก้ปัญหา การลงพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับด้านสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ประชาชนควรจะได้รับรวมถึงร่วมเสนอกฎหมายและแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ทุกมิติ

วรวรรณ ทัพกระจาย (วรรณ)

 • กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางแค  (เลขานุการ)
 • ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค  (ประธาน)

เขตบางแค และกรุงธนใต้   กรุงเทพฯ

รับข่าวสารทาง Line (Line ID: 0819854541)
กรุงเทพฯ
 1. เกิดการเปลี่ยนแปลงของขั้นตอน การเข้าถึงรัฐสวัสดิการของรัฐเนื่องจากชาวบ้านไม่เข้าใจ  ไม่ทราบกฎหมาย ไม่ทราบขั้นตอนต่างๆ
 2. ชาวบ้านเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการแห่งรัฐ  อย่างทั่วถึง เท่าเทียม

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

 • ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เป็นคนไทยตกหล่น ให้มีบัตรประชาชน เนื่องจากประชาชนเหล่านี้เมื่อไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิเรื่องสุขภาพ
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น พม. /จนท.เขตของกทม. 
 • อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น  การเดินเรื่องขอตรวจ DNA

สมจิตต์ แย้มพราย (อาซียะห์)

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กทม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ติดต่อ รับข่าวสารทาง line 080 593 6847
กรุงเทพฯ

ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  เข้าถึงสวัสดิการ  เข้าบริการ  อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม

ประชาชนทั่วไปในชุมชน

คนพิการ  คนยากจน  คนด้อยโอกาส

 • สำรวจข้อมูลในชุมชน
 • ประสานงาน
 • ส่งต่อหน่วยงาน 1300
 • ติดตามเยี่ยมบ้านทำงานร่วมกับรพสต.ในพื้นที่

สัมพันธ์ ฉลองวรกร (พัน)

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม.

samphan8@gmail.com
กรุงเทพฯ

แรงงานนอกระบบ

สุนทร แย้มพราย (ยูซูฟ)

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันประเทศไทย

มูลนิธิศรัทธายุวมุสลิมโลก

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กทม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารทาง Line 081 4915 122
กรุงเทพฯ

สังคมไทยมีความเท่าเทียม  ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการอย่างเท่าเทียม

คนยากจน  คนไร้ที่พึ่ง  คนเร่ร่อน  คนต่างด้าว(เมียนมาร์)  เด็กกำพร้า  คนพิการ

 • ลงชุมชน  สำรวจข้อมูลให้กับพม.1300
 • ประสานงานกับ หน่วยงาน  องค์กร เพื่อให้ผู้เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ เช่นประสานหน่วยงานเพื่อให้เด็กกำพร้าได้รับทุนการศึกษา เด็กพิการได้รับการทำกายภาพบำบัดในชุมชน
 • ช่วยเหลือ  อำนวยความสะดวกผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
 • ลงเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า/คนพิการ
 • สงเคราะห์มอบข้าวสาร  ของใช้ให้กับคนยากจนในชุมชน
  • ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้กับคนพิการ
  • ซ่อมบ้านให้กับเด็กกำพร้า

 

กฤติยานันท์ กระแสร์ฉาย (พี่น้อง)

 • สภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบัง
 • อปพร. เขตลาดกระบัง
 • คุมประพฤติ
 • อสส.045 ร่มเกล้า
 • คณะกรรมการชุมชน ร่มเกล้า โซน 2
 • ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โซน 2
 • เลขาฯเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง
 • กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตลาดกระบัง
 • ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เขตลาดกระบัง
 • เลขาฯ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(ศกช.
 • จิตอาสา
 • ฯลฯ
kitiyanan_keharom9@hotmail.com
กรุงเทพฯ

ทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนในเขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

 • ประสานงาน
 • ส่งต่อ/ช่วยเหลือ
 • รับเรื่อง ร้องเรียน
 • ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
 • งานจิตอาสา

กชพร กลักทองคำ (ติ๋ว)

กลุ่มสตรีเพื่อการพัฒนาชุมชน สมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี

สายใจ แสงมาน (กุ้ง)

 • อพม.เขตทุ่งครุ
 • เครือข่าย DSI
 • อาสาสมัครแรงงานนอกระบบ
สะดวกรับข่าวสารทาง Line (Line ID: 085 120 9448)
กรุงเทพฯ
 • ได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนให้เข้าถึงสิทธิ
 • คนในชุมชนมีอาชีพ เกิดการสร้างงาน จดทะเบียนOTOP
 • ได้ทำบุญทางอ้อม เนื่องจากเป็นอิสลาม
 • แรงงานนอกระบบ (ที่รับงานมาทำที่บ้าน)
 • กลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น คนพิการ  ผู้ป่วยติดเตียง  หญิงท้องแก่  หญิงหลังคลอด
 • ลงเยี่ยมบ้าน
 • ให้คำปรึกษา  ช่วยเหลือ  ส่งต่อ
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นวิทยากรสอนอาชีพ

วิไล นาไพวรรณ์ (แต๋ว)

เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม

wilaina18@gmail.com
เชียงราย

ให้รัฐสวัสดิการเป็นพื้นฐานของทุกคน  ทุกคนเท่ากัน  คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น

 • กลุ่มประชากรเฉพาะ  ชาติพันธุ์  ชนเผ่า
 • เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ
 • เครือข่ายที่ดิน
 • ผู้สูงอายุ
 • คนพิการ
 • LGBT
 1. พัฒนาศักยภาพผู้นำ  อบรมเป็นวิทยากร
 2. งานวิชาการ  ประสานนักวิชาการ/ทีมนักวิจัย 
 3. สื่อสารสาธารณะ  เผยแพร่บทความงานวิชาการ
 4. เป็นผู้ช่วยAdmin Project  ทำรายงาน  รายงานเดือน
1 2