• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 19 คน

สมจิตต์ แย้มพราย (อาซียะห์)

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กทม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ติดต่อ รับข่าวสารทาง line 080 593 6847
กรุงเทพฯ

ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  เข้าถึงสวัสดิการ  เข้าบริการ  อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม

ประชาชนทั่วไปในชุมชน

คนพิการ  คนยากจน  คนด้อยโอกาส

 • สำรวจข้อมูลในชุมชน
 • ประสานงาน
 • ส่งต่อหน่วยงาน 1300
 • ติดตามเยี่ยมบ้านทำงานร่วมกับรพสต.ในพื้นที่

สุนทร แย้มพราย (ยูซูฟ)

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันประเทศไทย

มูลนิธิศรัทธายุวมุสลิมโลก

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กทม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารทาง Line 081 4915 122
กรุงเทพฯ

สังคมไทยมีความเท่าเทียม  ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการอย่างเท่าเทียม

คนยากจน  คนไร้ที่พึ่ง  คนเร่ร่อน  คนต่างด้าว(เมียนมาร์)  เด็กกำพร้า  คนพิการ

 • ลงชุมชน  สำรวจข้อมูลให้กับพม.1300
 • ประสานงานกับ หน่วยงาน  องค์กร เพื่อให้ผู้เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ เช่นประสานหน่วยงานเพื่อให้เด็กกำพร้าได้รับทุนการศึกษา เด็กพิการได้รับการทำกายภาพบำบัดในชุมชน
 • ช่วยเหลือ  อำนวยความสะดวกผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
 • ลงเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า/คนพิการ
 • สงเคราะห์มอบข้าวสาร  ของใช้ให้กับคนยากจนในชุมชน
  • ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้กับคนพิการ
  • ซ่อมบ้านให้กับเด็กกำพร้า

 

ชนฐิตา ไกรศรีกุล (เนี้ยบ)

JELI

chonthita@justeconlabor.org

กลุ่มของแรงงานหญิงบนแพลตฟอร์ม

เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันแรงงานและเศรษฐที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานด้านวิชาการและขับเคลื่อนรณรงค์ ประเด็นแรงงานและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานหญิงบนแพลตฟอร์มด้านการดูแล โดยในปีที่ผ่านมา (2563) ได้เป็นทีมเก็บข้อมูลวิจัยด้านการเก็แบบสอบถาม จัดโฟกัสกรุ๊ป รวมถึงในปี 2564 ได้ทำงานสื่อสารองค์กร และช่วยเหลืองานจัดตั้งขยายเครือข่ายคนทำงานแบบแพลตฟอร์มด้วยเช่นกัน

กฤติยานันท์ กระแสร์ฉาย (พี่น้อง)

 • สภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบัง
 • อปพร. เขตลาดกระบัง
 • คุมประพฤติ
 • อสส.045 ร่มเกล้า
 • คณะกรรมการชุมชน ร่มเกล้า โซน 2
 • ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โซน 2
 • เลขาฯเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง
 • กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตลาดกระบัง
 • ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เขตลาดกระบัง
 • เลขาฯ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(ศกช.
 • จิตอาสา
 • ฯลฯ
kitiyanan_keharom9@hotmail.com
กรุงเทพฯ

ทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนในเขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

 • ประสานงาน
 • ส่งต่อ/ช่วยเหลือ
 • รับเรื่อง ร้องเรียน
 • ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
 • งานจิตอาสา

กชพร กลักทองคำ (ติ๋ว)

กลุ่มสตรีเพื่อการพัฒนาชุมชน สมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี

เสนาะ กลิ่นบุบผา (เหนาะ)

ประธานชุมชนและกลุ่มผ้าปาเต๊ะ

สะดวกรับข่าวสารทาง Line (Line ID: 098 271 9376)
สงขลา

ชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  มีงาน มีอาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผู้สูงอายุและสตรีในชุมชน

 • ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับชุมชน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กศน. วิทยาลัยการอาชีพ

มงคล ยางงาม (ปู)

กลุ่มแรงงานเพื่อสังคม

mongkolyang@gmail.com
สมุทรสาคร

คนงานมีความเข้มแข็งมีอำนาจต่อรองนำสู่การจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองในอนาคต

คนงานทั้งในและนอกระบบ

เปิดเพจแรงงานเพื่อสังคม 

 • ให้คำปรึกษาในการตั้งสหภาพแรงงาน
 • ให้ความรู้ผ่านเพจ
 • รวบรวมเพื่อนแรงงานภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยรับสมาชิก จะจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองในอนาคต  และต่อรองการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง
 • ลงพื้นที่ รวบรวมปัญหาของเพื่อนแรงงาน ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบางราย เช่น การถูกเลิกจ้าง  ถูกโกงค่าแรงเป็นต้น

ชัญญา สกุลวรศิลป์ (หน่อย)

ศูนย์ประสานงานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่

รับข่าวสารทางLine (Line ID: 089 557 8541)
เชียงใหม่

ผู้เดือดร้อน  โดยเฉพาะ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชนเผ่า  ได้รับความช่วยเหลือ  เข้าถึงสิทธิ  ไม่ถูกหลอก ถูกเอาเปรียบ  มีความสุข

 • แรงงานนอกระบบ 
 • กลุ่มสตรี
 • กลุ่มวัยรุ่น
 • กลุ่มชนเผ่า
 • แรงงานข้ามชาติ
 • แนะนำ  ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา  เรื่องการมีและทำบัตรประชาชน
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มวัยรุ่นนอกระบบ

สมใจ วรรณะพิม (นีดะห์)

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กทม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันประเทศไทย

ติดต่อรับข่าวสารทาง Line 095 947 6191 / 098 270 3961
กรุงเทพฯ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาสังคม เขตสวนหลวง กทม.

คนยากจน  คนไร้ที่พึ่ง  คนเร่ร่อน  เด็กกำพร้า  คนพิการ

 • ลงชุมชน
 • แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนทราบ
 • เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
  แม่ลูกอ่อน
  เด็กกำพร้า
 • สงเคราะห์ ผู้เดือดร้อนในชุมชน  แจกของ  ข้าวสาร  อาหาร  ให้กับคนยากจน 
 • ประสาน  ส่งต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับผู้เดือดร้อน

กำพล สะริมา (ดุ๊ก)

องค์กรสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม

กรุงเทพฯ

กลุ่มแรงงาน นอกระบบ กลุ่มเปราะบางทางสังคม และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงสิทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนได้รับ

 • กลุ่มแรงงานนอกระบบ 
 • ประชาชนทั่วไปในชุมชน

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และนำเสนอ ความต้องการ และแนวทางในการแก้ปัญหา การลงพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับด้านสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ประชาชนควรจะได้รับรวมถึงร่วมเสนอกฎหมายและแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ทุกมิติ

วรวรรณ ทัพกระจาย (วรรณ)

 • กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางแค  (เลขานุการ)
 • ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค  (ประธาน)

เขตบางแค และกรุงธนใต้   กรุงเทพฯ

รับข่าวสารทาง Line (Line ID: 0819854541)
กรุงเทพฯ
 1. เกิดการเปลี่ยนแปลงของขั้นตอน การเข้าถึงรัฐสวัสดิการของรัฐเนื่องจากชาวบ้านไม่เข้าใจ  ไม่ทราบกฎหมาย ไม่ทราบขั้นตอนต่างๆ
 2. ชาวบ้านเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการแห่งรัฐ  อย่างทั่วถึง เท่าเทียม

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

 • ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เป็นคนไทยตกหล่น ให้มีบัตรประชาชน เนื่องจากประชาชนเหล่านี้เมื่อไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิเรื่องสุขภาพ
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น พม. /จนท.เขตของกทม. 
 • อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น  การเดินเรื่องขอตรวจ DNA

ณิชาภัทร แก้วมณี (เจ๊ก)

สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ

Nicha_2523@hotmail.com
กรุงเทพฯ

คนทำงาน (แรงงาน)เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องสิทธิของตนเอง

แรงงานนอกระบบ

 • ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ  การเข้าถึงสิทธิบัตรทอง  
 • ความรู้และรณรงค์ หยุดพนัน
 • ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับล๊อตเตอร์รี่ศึกษา
 • รณรงค์ และยื่นข้อเสนอ หนังสือกับภาครัฐ เรื่องบ่อนเสรี แก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่
1 2