• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 19 คน

อลิชา ประมงกิจ (ลี)

เครือข่ายชาวเล (อูรักลาโว้ย)

leeneephiphi@gmail.com
กระบี่

ชาวเล (หมู่บ้านแหลมตง เกาะพีพี)

ทรัพยากร/ที่ดิน

ศรายุทธ ฤทธิพิณ (ยุทธ)

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) / บรรณาธิการสำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

ชัยภูมิ

ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ป่าไม้

ทรัพยากร/ที่ดิน

พรสุดา ประโมงกิจ (เกียร์)

เครือข่ายชาวเล (อูรักลาโว้ย)

pornsudagearpp7@gmail.com
กระบี่

ชาวเล (หมู่บ้านแหลมตง เกาะพีพี)

ทรัพยากร/ที่ดิน

คะติมะ หลีจ๊ะ (ดา)

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา (IMPECT) จ. เชียงใหม่

Damata788@gmail.com
เชียงใหม่

ไม่มี

พื้นที่ชนเผ่าภาคเหนือ (แล้วแต่โครงการ)

เป็นกรรมการเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง กิจกรรมที่ผ่านมาเป็นไปตามโครงการแต่ตอนนี้ไม่มีโครงการในการดำเนินงาน เป็นช่วงเวลาที่กลับมาพักผ่อนอยู่บ้าน

สินชัย รู้เพราะจีน (ชัย)

กรรมการเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง

Phuketas32@gmail.com
ภูเก็ต

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาเรื่องที่ดิน  ที่อยู่อาศัย ของพี่น้องคนไทยผลัดถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ (ชาวเล)ที่ประสบปัญหาให้ได้รับการแก้ไข  เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ อย่างเท่าเทียม

 • ประชาชนในชุมชนที่อาศัยที่ดินของรัฐ
 • คนไทยพลัดถิ่น (ระนอง  พังงา  ประจวบคิรีขันธ์  ชุมพร)
 • ชาวเล  กะเหรี่ยง
 • เจรจากับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐ รวมทั้ง รัฐสวัสดิการ    ลดความเหลื่อมล้ำ
 • เคลื่อนไหวหน้าทำเนียบ  เพื่อเปิดโต๊ะเจรจากับรัฐบาล ตั้งกรรมการร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น กรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินจังหวัดภูเก็ต

โอภาส แซ่เลาย้า (คิว)

เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)

chamanking_007@gmail.com
ตาก น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน

ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำและผลัดดันนโยบายและกฎหมายที่เป็นธรรม

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐเช่นที่ดินในเขตป่า ที่ดินเอกปล่อยทิ้งร้างและกฎหมายที่ส่งผลกระทบ(นโยบายทวงคืนผืนป่า กฎหมายป่าไม้)

 • จัดตั้งจัดตั้งชุมชน
 • พัฒนาศักยภาพ  ผู้นำ เยาวชน สตรี
 • พัฒนาฐานเศรษกิจชุมชน
 • พัฒนาพื้นที่รูปธรรม
 •  ติดตามผลักดันนโยบายและกฎหมาย

วิทวัส เทพสง

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้

gooni.mokaln@gmail.com
กระบี่ ตรัง พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล

หนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนำให้เกิดทักษะ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อรวมคนมาร่วมกัน ทบทวน วิเคราะห์ ประเมินและวางยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน,ชนเผ่าตนเอง

ทรัพยากร/ที่ดิน

ทวีศักดิ์ มณีวรรณ์ (หมู)

 • มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
 • กองเลขาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
kungmoozaja@hotmail.com
น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน
 1. ภาคประชาชนเข้มแข็ง  ยืนหยัด  ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
 2. เปลี่ยนแปลงนโยบายเชิงโครงสร้าง  เรื่องกฎหมาย การรับรองสิทธิ  เข้าถึงสิทธิโดยมีกฎหมายรองรับ  เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริง
 • เกษตรกร (ที่ดิน  ป่าไม้  และทัพยากร)
 • เยาวชน  ผู้หญิง และผู้นำ  (ที่ดินในเขตป่าอุทยาน,รักษาพันธ์ และนอกเขตป่าที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐ เช่น พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ)
 1. สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย  จัดตั้งชุมชน  ให้ผู้นำได้เรียนรู้  ปกป้องสิทธิตัวเอง
 • อบรมพัฒนา  พูดคุย  สร้างความรู้ ผ่านสถานการณ์ที่เผชิญ
 • รวบรวมเครือข่าย ตั้งแต่ระดับผู้นำ  ชุมชน  จังหวัด  ภาค  ชาติ 
 • เชื่อมภาคีเครือข่าย  ผนึกกำลังให้มีเอกภาพและมีพลังในการขับเคลื่อน
 • ภาคีภาควิชาการ เพื่อ สื่อสารงานและ ให้เกิดความร่วมมือ
 • สนับสนุนพื้นที่ขับเคลื่อน  เกิดการเรียนรู้  ขยายผล
 1. งานสื่อสาร  การจัดการที่ดิน   สถานการณ์ และผลกระทบ
 • สื่อสารกับเจ้าของปัญหา
 • กระตุ้นให้ชาวบ้านสื่อสาร เช่น  กะเหรี่ยง บางกลอย
 • สื่อสารสาธารณะสังคมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 1. สร้างแรงกดดันในระดับนโยบายและคนที่มีอำนาจหน้าที่
 • ผลักดันและติดตามนโยบายที่เกิดผลกระทบ
 1. การสร้างเศรษฐกิจฐานราก  สร้างกองทุน/รายได้ ให้ชุมชนมีความมั่นคง ทำกลุ่มออมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย  ประสานเชื่อมกับหน่วยงาน เช่น พอช.

ณาณราเมศวร์ กลมกล่อม (เทือง)

โครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

chanramese@yahoo.com
อยุธยา

ทรัพยากร/ที่ดิน

นิภาภรณ์ ปุลา (แตง)

เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของ

เครือข่ายของ พอช.  โครงการคุณภาพชีวิตบ้านมั่นคง

Niphaphrnpula115@gmail.com
อุบลราชธานี

สังคมที่เป็นธรรม

 • ชาวบ้านที่ถูกอุทยานประกาศทับที่
 • ลาวอพยพ
 • ประชาชนริมแม่น้ำโขง

ทำงานในรูปแบบภาคประชาสังคม 

ชวนชาวบ้านคิด วิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ที่ดิน สัญชาติ

พัฒนา รณรงค์ และเรียกร้องความเป็นธรรมเป็นปากเสียงให้กับพี่น้อง ประชาชน

ทัศนา นาเวศน์ (นา)

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปการสังคมและการเมือง (คปสม.)

พังงา

ที่อยู่อาศัย สิทธิที่ทำกิน

ศราวุฒิ ปินกันทา

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

golflpn@yahoo.com
เชียงใหม่

การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิที่ดินทำกิน

ทรัพยากร/ที่ดิน

1 2