• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 19 คน

กชนนท์ ลิมปนะวงศานนท์

สมัชชาคนจน จ.ชุมพร

ชุมพร

ขับเคลื่อน/ผลักดัน/ติดตามนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อคนชายขอบ

ทรัพยากร/ที่ดิน

อรุณ อภิรักษ์วรากร (โอ๋)

เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจ.ระนอง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ประธานศูนย์อพปร.จ.ระนอง  ชุมชนลำเลียง)

arun_16@hotmail.com, ติดต่อรับข่าวสารทาง Line 083 692 2010
ระนอง

ต้องการให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินได้รับการแก้ไขปัญหา  เข้าถึงรัฐสวัสดิการ  สิทธิ อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม

ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ

 • ลงพื้นที่  นำเสนอข้อมูลจากส่วนกลางให้ชาวบ้านทราบ
 • ประสานงานในระดับนโยบาย จังหวัด-ส่วนกลาง
 • รวมตัวกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อรวบรวมสภาพปัญหา วิเคราะห์ สรุป นำเสนอปัญหาของชาวบ้าน
 • ทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปการเมืองและสังคม  ในการผลักดันกฎหมาย  นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านในพื้นที่

สินชัย รู้เพราะจีน (ชัย)

กรรมการเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง

Phuketas32@gmail.com
ภูเก็ต

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาเรื่องที่ดิน  ที่อยู่อาศัย ของพี่น้องคนไทยผลัดถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ (ชาวเล)ที่ประสบปัญหาให้ได้รับการแก้ไข  เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ อย่างเท่าเทียม

 • ประชาชนในชุมชนที่อาศัยที่ดินของรัฐ
 • คนไทยพลัดถิ่น (ระนอง  พังงา  ประจวบคิรีขันธ์  ชุมพร)
 • ชาวเล  กะเหรี่ยง
 • เจรจากับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐ รวมทั้ง รัฐสวัสดิการ    ลดความเหลื่อมล้ำ
 • เคลื่อนไหวหน้าทำเนียบ  เพื่อเปิดโต๊ะเจรจากับรัฐบาล ตั้งกรรมการร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น กรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินจังหวัดภูเก็ต

พรภินันท์ โชติวิริยะนนท์ (ทอง)

เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)

ติดต่อรับข่าวสารทาง FB: พรภินันท์ โชติวิริยนนท์
ตาก น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน

สังคมที่เป็นธรรม  ไม่มีความเหลื่อมล้ำ

ผู้หญิง  เยาวชน  ชาติพันธุ์

 • เชื่อม  ประสานงานหน่วยงาน ให้ผู้ประสบปัญหาเข้าถึงรัฐสวัสดิการ
 •  ผลักดัน บำนาญแห่งชาติ
 • แก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากร
 • ติดตามผลักดันนโยบายและกฎหมาย

อลิชา ประมงกิจ (ลี)

เครือข่ายชาวเล (อูรักลาโว้ย)

leeneephiphi@gmail.com
กระบี่

ชาวเล (หมู่บ้านแหลมตง เกาะพีพี)

ทรัพยากร/ที่ดิน

ศรายุทธ ฤทธิพิณ (ยุทธ)

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) / บรรณาธิการสำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

ชัยภูมิ

ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ป่าไม้

ทรัพยากร/ที่ดิน

ณาณราเมศวร์ กลมกล่อม (เทือง)

โครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

chanramese@yahoo.com
อยุธยา

ทรัพยากร/ที่ดิน

สมจินต์ ชูช่วย

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต

e29rfb@gmail.com
ภูเก็ต

พี่น้องที่อาศัยอยู่เขตป่าชายเลน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

กลุ่มชาติพันธุ์  ชาวเลราไว

ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย  ที่อาศัยป่าชายเลนของกรมเจ้าท่า  กระทรวงทรัพยากร

 • ลงชุมชน รวบรวมสถานการณ์ปัญหาที่ชาวบ้านเผชิญ
 • แจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมาย ให้ชาวบ้านทราบ
 • ผลักดันเรื่องโฉนดชุมชน  กีดกันการขายเปลี่ยนมือ
 • ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปการเมืองและสังคม  ผลักดัน เรียกร้อง  ให้ข้อมูลกับรัฐบาลเรื่องที่อยู่อาศัย ทำกิน  โฉนดชุมชน ของชาวบ้านที่เดือดร้อน
 • เป็นคณะทำงานร่วมกับรัฐบาล

สุพัตรา คุ้มพุ่ม (เอ๋)

โครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

supattra.ae53@gmail.com
อยุธยา

ทรัพยากร/ที่ดิน

พรสุดา ประโมงกิจ (เกียร์)

เครือข่ายชาวเล (อูรักลาโว้ย)

pornsudagearpp7@gmail.com
กระบี่

ชาวเล (หมู่บ้านแหลมตง เกาะพีพี)

ทรัพยากร/ที่ดิน

ณตฤณ ฉอ้อนศรี

สมัชชาคนจน จ.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

ขับเคลื่อน/ผลักดัน/ติดตามนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อคนชายขอบ

ทรัพยากร/ที่ดิน

ทวีศักดิ์ มณีวรรณ์ (หมู)

 • มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
 • กองเลขาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
kungmoozaja@hotmail.com
น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน
 1. ภาคประชาชนเข้มแข็ง  ยืนหยัด  ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
 2. เปลี่ยนแปลงนโยบายเชิงโครงสร้าง  เรื่องกฎหมาย การรับรองสิทธิ  เข้าถึงสิทธิโดยมีกฎหมายรองรับ  เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริง
 • เกษตรกร (ที่ดิน  ป่าไม้  และทัพยากร)
 • เยาวชน  ผู้หญิง และผู้นำ  (ที่ดินในเขตป่าอุทยาน,รักษาพันธ์ และนอกเขตป่าที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐ เช่น พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ)
 1. สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย  จัดตั้งชุมชน  ให้ผู้นำได้เรียนรู้  ปกป้องสิทธิตัวเอง
 • อบรมพัฒนา  พูดคุย  สร้างความรู้ ผ่านสถานการณ์ที่เผชิญ
 • รวบรวมเครือข่าย ตั้งแต่ระดับผู้นำ  ชุมชน  จังหวัด  ภาค  ชาติ 
 • เชื่อมภาคีเครือข่าย  ผนึกกำลังให้มีเอกภาพและมีพลังในการขับเคลื่อน
 • ภาคีภาควิชาการ เพื่อ สื่อสารงานและ ให้เกิดความร่วมมือ
 • สนับสนุนพื้นที่ขับเคลื่อน  เกิดการเรียนรู้  ขยายผล
 1. งานสื่อสาร  การจัดการที่ดิน   สถานการณ์ และผลกระทบ
 • สื่อสารกับเจ้าของปัญหา
 • กระตุ้นให้ชาวบ้านสื่อสาร เช่น  กะเหรี่ยง บางกลอย
 • สื่อสารสาธารณะสังคมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 1. สร้างแรงกดดันในระดับนโยบายและคนที่มีอำนาจหน้าที่
 • ผลักดันและติดตามนโยบายที่เกิดผลกระทบ
 1. การสร้างเศรษฐกิจฐานราก  สร้างกองทุน/รายได้ ให้ชุมชนมีความมั่นคง ทำกลุ่มออมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย  ประสานเชื่อมกับหน่วยงาน เช่น พอช.
1 2