• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 19 คน

ศราวุฒิ ปินกันทา

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

golflpn@yahoo.com
เชียงใหม่

การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิที่ดินทำกิน

ทรัพยากร/ที่ดิน

ทัศนา นาเวศน์ (นา)

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปการสังคมและการเมือง (คปสม.)

พังงา

ที่อยู่อาศัย สิทธิที่ทำกิน

สมจินต์ ชูช่วย

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต

e29rfb@gmail.com
ภูเก็ต

พี่น้องที่อาศัยอยู่เขตป่าชายเลน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

กลุ่มชาติพันธุ์  ชาวเลราไว

ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย  ที่อาศัยป่าชายเลนของกรมเจ้าท่า  กระทรวงทรัพยากร

 • ลงชุมชน รวบรวมสถานการณ์ปัญหาที่ชาวบ้านเผชิญ
 • แจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมาย ให้ชาวบ้านทราบ
 • ผลักดันเรื่องโฉนดชุมชน  กีดกันการขายเปลี่ยนมือ
 • ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปการเมืองและสังคม  ผลักดัน เรียกร้อง  ให้ข้อมูลกับรัฐบาลเรื่องที่อยู่อาศัย ทำกิน  โฉนดชุมชน ของชาวบ้านที่เดือดร้อน
 • เป็นคณะทำงานร่วมกับรัฐบาล

ศรายุทธ ฤทธิพิณ (ยุทธ)

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) / บรรณาธิการสำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

ชัยภูมิ

ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ป่าไม้

ทรัพยากร/ที่ดิน

สุพัตรา คุ้มพุ่ม (เอ๋)

โครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

supattra.ae53@gmail.com
อยุธยา

ทรัพยากร/ที่ดิน

อรุณ อภิรักษ์วรากร (โอ๋)

เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจ.ระนอง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ประธานศูนย์อพปร.จ.ระนอง  ชุมชนลำเลียง)

arun_16@hotmail.com, ติดต่อรับข่าวสารทาง Line 083 692 2010
ระนอง

ต้องการให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินได้รับการแก้ไขปัญหา  เข้าถึงรัฐสวัสดิการ  สิทธิ อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม

ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ

 • ลงพื้นที่  นำเสนอข้อมูลจากส่วนกลางให้ชาวบ้านทราบ
 • ประสานงานในระดับนโยบาย จังหวัด-ส่วนกลาง
 • รวมตัวกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อรวบรวมสภาพปัญหา วิเคราะห์ สรุป นำเสนอปัญหาของชาวบ้าน
 • ทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปการเมืองและสังคม  ในการผลักดันกฎหมาย  นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านในพื้นที่

กชนนท์ ลิมปนะวงศานนท์

สมัชชาคนจน จ.ชุมพร

ชุมพร

ขับเคลื่อน/ผลักดัน/ติดตามนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อคนชายขอบ

ทรัพยากร/ที่ดิน

สินชัย รู้เพราะจีน (ชัย)

กรรมการเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง

Phuketas32@gmail.com
ภูเก็ต

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ปัญหาเรื่องที่ดิน  ที่อยู่อาศัย ของพี่น้องคนไทยผลัดถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ (ชาวเล)ที่ประสบปัญหาให้ได้รับการแก้ไข  เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ อย่างเท่าเทียม

 • ประชาชนในชุมชนที่อาศัยที่ดินของรัฐ
 • คนไทยพลัดถิ่น (ระนอง  พังงา  ประจวบคิรีขันธ์  ชุมพร)
 • ชาวเล  กะเหรี่ยง
 • เจรจากับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐ รวมทั้ง รัฐสวัสดิการ    ลดความเหลื่อมล้ำ
 • เคลื่อนไหวหน้าทำเนียบ  เพื่อเปิดโต๊ะเจรจากับรัฐบาล ตั้งกรรมการร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น กรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินจังหวัดภูเก็ต

นิภาภรณ์ ปุลา (แตง)

เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของ

เครือข่ายของ พอช.  โครงการคุณภาพชีวิตบ้านมั่นคง

Niphaphrnpula115@gmail.com
อุบลราชธานี

สังคมที่เป็นธรรม

 • ชาวบ้านที่ถูกอุทยานประกาศทับที่
 • ลาวอพยพ
 • ประชาชนริมแม่น้ำโขง

ทำงานในรูปแบบภาคประชาสังคม 

ชวนชาวบ้านคิด วิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ที่ดิน สัญชาติ

พัฒนา รณรงค์ และเรียกร้องความเป็นธรรมเป็นปากเสียงให้กับพี่น้อง ประชาชน

ณตฤณ ฉอ้อนศรี

สมัชชาคนจน จ.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

ขับเคลื่อน/ผลักดัน/ติดตามนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อคนชายขอบ

ทรัพยากร/ที่ดิน

พรภินันท์ โชติวิริยะนนท์ (ทอง)

เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)

ติดต่อรับข่าวสารทาง FB: พรภินันท์ โชติวิริยนนท์
ตาก น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน

สังคมที่เป็นธรรม  ไม่มีความเหลื่อมล้ำ

ผู้หญิง  เยาวชน  ชาติพันธุ์

 • เชื่อม  ประสานงานหน่วยงาน ให้ผู้ประสบปัญหาเข้าถึงรัฐสวัสดิการ
 •  ผลักดัน บำนาญแห่งชาติ
 • แก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากร
 • ติดตามผลักดันนโยบายและกฎหมาย

พรสุดา ประโมงกิจ (เกียร์)

เครือข่ายชาวเล (อูรักลาโว้ย)

pornsudagearpp7@gmail.com
กระบี่

ชาวเล (หมู่บ้านแหลมตง เกาะพีพี)

ทรัพยากร/ที่ดิน

1 2