• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 10 คน

คุณิกร ธรรมยอม (เอ)

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

เครือข่ายผู้สูงอายุ

khunikorn.fopdev@gmail.com
ลำปาง ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีความมั่นคงเรื่องรายได้

ผู้สูงอายุ

 • เชื่อมประสานงานกับอปท.เพื่อผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
 • พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถเป็นวิทยากร ทำงานกับผู้สูงอายุและเครือข่าย
 • ผลักดันบำนาญแห่งชาติ
 • ทำงานภัยพิบัติที่เกิดผลกระทบกับผู้สูงอายุ
 • รณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปวริศา ดวงจิตร (ตุ๊ก)

ศูนย์ประสานงานจ.อ่างทอง เครือข่ายแรงงาน

Pawarisa1829@gmail.com
อ่างทอง

กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล/ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ แรงงานนอกระบบ

 • ช่วยเหลือแนะนำประสานงานคนในพื้นที่ในทุกๆด้าน
 •  จัดเวทีเสวนา รับความคิดเห็นของกลุ่ม รับเรื่องร้องเรียน 50(5) ที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านสุขภาพ/จากการรักษาพยาบาล

ไพบูลย์ ตั้งมีลาภ

ศูนย์ประสานงานภาคีเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ptangmeelarp@gmail.com
สุพรรณบุรี

พัฒนาผู้นำชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ได้อย่างยั่งยืน

ผู้นำชุมชนภาคประชาสังคม

 • ทำงานในรูปคณะทำงาน กรรมการ อนุกรรมการ 
 • วิทยากร/วิทยากรกระบวนการ พี่เลี้ยง โค้ช ที่ปรึกษา 
 • ส่งเสริม ประสานงาน บูรณาการด้านสุขภาวะโครงการขนาดเล็ก ของ สสส. 
 • พลเมืองจิตอาสา 

ถอดบทเรียนกิจกรรมต่าง เขียนบทกลอน  บทเพลงสร้างสรรค์สนับสนุนกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ฯลฯ

ฐิตาภรณ์ ศรีภุมมา (ภรณ์)

วัฒนธรรมตำบลสระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

คณะทำงานศูนย์ประสานงานภาคีเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

thitaporn5729@gmail.com
สุพรรณบุรี

การทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยังยืน

ประชาชนตำบลในตำบลสระพังลานและอำเภออู่ทอง

ภาคประชาสังคมรับงบประมาณทำโครงการขนาดย่อยจาก สสส.เชื่อมโยงไปให้กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ในเขต จ.สุพรรณบุรี

พี่เลี้ยงหนุนเสริมการทำงานให้กับโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

ลาวัลย์ พรหมมานุวัตร (เอ๋)

 • เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพิจิตร 
 • เลขาสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าฬ่อและกับเลขากองทุนสวัสดิการชุมชน
lawanpor84@gmail.com
พิจิตร

การทำให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการ/รัฐสวัสดิการ

ประชาชนตำบลท่าฬ่อ

จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานตั้งแต่เกิด จนเสียชีวิต

นนทพร เล็กทรงเจริญ (กุล)

 • องค์กร วิสาหกิจชุมชนพันธุ์สุข
 • เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • สถาบันพัฒนาประชาสังคมสุพรรณบุรี
Chokul999chokul@gmail.com
สุพรรณบุรี

เกษตรอินทรีย์/ความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร /เกษตรกรกับสังคมผู้สูงวัย/เกษตรกับพลังงานทางเลือก/เศรษฐกิจฐานรากกับเศรฐกิจพอเพียง

ผู้สูงวัยเกษตรกรผู้บริโภค แกนนำชุมชนประชาชนทั่วไป

เผยแพร่ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหา  เป็นต้นแบบในการลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ที่สนใจ

ทำฟาร์มไก่ดำไก่ตะเภาทอง  ทำร้านอาหารเอสุขภาพ ”พันธุ์สุข” กำลังเริ่มทำ ขาย อาหารเพื่อสุขภาพออนไลน์ แบบสั่งตรง ส่งได้ในอ.สองพี่น้อง กลางเดือน ม.ค.64

ปาลิกา อภิโชครุ่งเรือง

พัฒนาชุมชน อ.ดำเนินสะดวก

Palika.ae95@gmail.com
ราชบุรี

การพัฒนาชีวิตของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

กฤติยานันท์ กระแสร์ฉาย (พี่น้อง)

 • สภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบัง
 • อปพร. เขตลาดกระบัง
 • คุมประพฤติ
 • อสส.045 ร่มเกล้า
 • คณะกรรมการชุมชน ร่มเกล้า โซน 2
 • ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โซน 2
 • เลขาฯเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง
 • กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตลาดกระบัง
 • ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เขตลาดกระบัง
 • เลขาฯ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(ศกช.
 • จิตอาสา
 • ฯลฯ
kitiyanan_keharom9@hotmail.com
กรุงเทพฯ

ทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนในเขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

 • ประสานงาน
 • ส่งต่อ/ช่วยเหลือ
 • รับเรื่อง ร้องเรียน
 • ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
 • งานจิตอาสา

พัชรพร ลัดดาพงศ์ (พร)

นักวิชาการอิสระ

jasmine99.99@hotmail.com
ชลบุรี

ผู้สูงอายุ

ปาริชาติ มากแก้ว (อ๋อย)

 • องค์กร วิสาหกิจชุมชนพันธุ์สุข
 • เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • สถาบันพัฒนาประชาสังคมสุพรรณบุรี
pokoaoy.pokoaoy@gmail.com
สุพรรณบุรี

เกษตรอินทรีย์/ความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร /เกษตรกรกับสังคมผู้สูงวัย/เกษตรกับพลังงานทางเลือก/เศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สูงวัย  เกษตรกรผู้บริโภค แกนนำชุมชนประชาชนทั่วไป

เผยแพร่ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหา  เป็นต้นแบบในการลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ที่สนใจ

ทำฟาร์มไก่ดำไก่ตะเภาทอง  ทำร้านอาหารเอสุขภาพ ”พันธุ์สุข” กำลังเริ่มทำ ขาย อาหารเพื่อสุขภาพออนไลน์ แบบสั่งตรง ส่งได้ใน อ.สองพี่น้อง กลางเดือน ม.ค. 64