พบทั้งหมด 10 คน

ศุภกิจ นิลพันธ์ (ป้อม)

สื่อมวลชนท้องถิ่น จ.กระบี่

pop0099@hotmail.com
กระบี่

สร้าง สื่อสาร และเชื่อมประสานเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างบูรณการภายในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการทำงานที่ดีร่วมกัน

สื่อ คนทำงานสังคม ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา

จัดวงชวนคุยโดยใช้กระบวนการ Mind storming พร้อมทั้งสื่อสารเรื่องราวออกสู่สังคมทั้งทางสื่อหลัก สื่อท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ

นที วลัญชพฤกษ์

คณะละครของผู้ถูกกดขี่ (มาร็องดู)

blueocynia@gmail.com
กรุงเทพฯ

การพัฒนาเครื่องมือละครสื่อสารประเด็นสำหรับผู้ถูกกดขี่ (ละครของผู้ถูกกดขี่)

ละคร/สื่อฯ

ประภาพร อนุมานไพศาล (หมู)

เครือข่ายศูนย์จิตปัญญา (ฟรีแลนซ์กระบวนกรทำงานกับผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ)

moonoinoi@hotmail.com
นนทบุรี
 • สร้างการเปลี่ยนแปลง  การเตรียมความพร้อมสภาวะภายในของผู้ต้องขังออกสู่สังคมอย่างมั่นใจ 
 • การเตรียมสังคมให้มีความเข้าใจผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ผู้พ้นโทษมีพื้นที่สื่อสาร
 • ผู้ต้องขัง
 • ผู้พ้นโทษ
 • เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรือนจำ
 • ทำโครงการวิจัย มาตรฐานที่เอื้อต่อการบำบัด  ฟื้นฟู คดีทางเพศ
 • นำข้อมูลไปเสนอกับกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม  เพื่อให้มีความละเอียดอ่อนในการจัดการ  บำบัด  ฟื้นฟูเฉพาะรายกับผู้ต้องขัง ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 • สะท้อน นำเสนอจากภาคปฏิบัติสู่นโยบาย การบำบัด  ฟื้นฟู ผู้ต้องขังคดีทางเพศให้มีความละเอียดอ่อน
 • จัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตปัญญาให้กับนักศึกษา  /กลุ่มคนทำงาน และเด็ก

ณัฐกิตต์ เดือนหงานแช่ม (หลง)

มูลนิธิดวงประทีป

nuttakit.d@gmail.com
กรุงเทพฯ

เด็กและเยาวชน

จัดแสดงละครหุ่นให้เด็กและเยาวชนเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา

สุริยะ เพชรกุล

สื่อมวลชน / นักจัดรายการวิทยุ

peach_kb@hotmail.com
กระบี่

ละคร/สื่อฯ

ฟารีดา จิราพันธุ์ (ฟาร์)

ทำงานอิสระ ไม่มีองค์กรสังกัด

fa_frida@hotmail.com
กรุงเทพฯ

ตอนนี้กำลังค้นหาอยู่ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรดี

ชนาวี กระเป๋าทอง (ชาฟ)

มูลนิธิดวงประทีป

zeguzanavee@gmail.com
กรุงเทพฯ

เด็กและเยาวชนในชุมชน

 1. ให้ความรู้เรื่องการแสดงละครหุ่น
 2. จัดทำผลิตตัวละคร
 3. ให้ความรู้ผ่านสื่อนิทานและละครหุ่น เด็กอนุบาล-ประถม

ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ (บอย)

กลุ่มช่างภาพชายแดนใต้

oo.piyasak@gmail.com
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

ผู้คนเกิดการสื่อสารพูดคุยทำความเข้าใจผ่านนิทรรศการภาพถ่าย ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในมิติวัฒนธรรม ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

 1. กลุ่มช่างภาพ
 2. บุคคลสาธารณะ ทั่วไป
 • ประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ ขององค์กรสหภาพ
 • ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
 • ช่วยเหลือแรงงานที่มีปัญหาถูกกดขี่ เช่น ค่าจ้าง  การถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม การไม่ให้ลาเป็นต้น

ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย (ฉั่ว)

คณะละครเพื่อสังคม“มาร็องดู”  กลุ่มคณะละครผู้ถูกกดขี่

sornchai.c@gmail.com
กรุงเทพฯ
 1. การก่อตั้งคณะละคร  เป็นเครื่องมือในการทำงานขับเคลื่อนสังคม
 2. มีคณะละครทุกจังหวัด
 3. สถาบันการศึกษามีการใช้ละครในการเรียนการสอน เหมาะกับการศึกษาของศตวรรษที่ 21 สร้างความคิดเชิงวิพากษ์สังคม เนื่องจากสังคมขาดการเรียนรู้ที่เป็นอิสระจากการกดขี่
 • ผู้พิการ
 • ผู้สูงอายุ
 • เด็ก เยาวชน
 • กลุ่มคนทำงานทางสังคม
 • ฯลฯ
 • อบรมทำกระบวนการเกี่ยวกับละครของผู้ถูกกดขี่ให้กับกลุ่มคน /กลุ่มต่างๆในการขับเคลื่อนสังคม 
 • ใช้ละคร เป็นเครื่องมือ ชวนตั้งคำถาม  ทำอะไร?  ทำไปทำไม?โดยไม่มีคำตอบ  ไม่สั่งสอน ไม่ชี้นำ  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้แก้ปัญหาลดการกดขี่
 • ใช้ขบวนการละครบำบัด  เยียวยา ภายใน กับคนที่ถูกกดขี่ เป็นละครแทรกสด  เช่น สมัชชาคนจน  ละครในม๊อบ เป็นต้น

วิปัศยา อยู่พูล (โอม)

 1. คณะละครเพื่อสังคม“มาร็องดู”  กลุ่มคณะละครผู้ถูกกดขี่
 2. Social Enterprise ละครชุมชนสร้างสรรค์
Ome_greatvoice@hotmail.com
กรุงเทพฯ

การทำงานทางสังคมให้มีความยั่งยืน

 • ประชาชนทั่วไป
 • คนทำงานทางสังคม
 • คนในหน่วยงาน/สถาบันต่างๆ

มาร็องดู 

 • ทำกระบวนการละครผู้ถูกกดขี่  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ประเด็นทางสังคม สร้างแรงกระเพื่อม  ตั้งคำถาม  จุดประกายการพูดคุยประเด็นทางสังคม เป็นละครแทรกสด หาทางออก
 • อบรมให้กับกลุ่มคนทำงานทางสังคมกลุ่มต่างๆตามประเด็นการทำงาน

Social Enterprise ละครชุมชนสร้างสรรค์

 • อบรมนักเรียน  เยาวชน  ผู้นำ  
 •  Workshop คนทำงานในองค์กร   เช่น บริษัท โรงงาน   การทำTeam Building เพื่อทำให้ ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มดีขึ้น และเกิดสภาพแวดล้อมในทีมที่ดีขึ้น

เน้นการรู้จักตัวเอง ใช้การฟังกันและกัน สร้างความเป็นผู้นำ  สร้างทีม เติมแนวคิด  เสริมพลัง  ในการลุกขึ้นมาจัดการ แก้ไข ปัญหา เริ่มที่ตัวเองก่อน ผ่านกิจกรรมละครแทรกสด