• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 24 คน

สมพร อุทยานิน (พร)

สำนักงานศูนย์ประสานงานพหุภาคีการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

tthongchai1@gmail.com
อ่างทอง

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

สมชาย กระจ่างแสง (ชัย)

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ

พื้นที่เชิงประเด็น (สลัม 4 ภาค  คนรักหลักประกันสุขภา  ผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้ออยู่ร่วมกับHIV  และ แรงงานนอกระบบ)

chai@aidsaccess.com
กรุงเทพฯ

ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการ  มีบำนาญถ้วนหน้า  ประชาชนคนไทยอายุ 60 ปี มีบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าทุกคน

 • สลัม 4 ภาค
 • คนรักหลักประกันสุขภาพ
 • ผู้สูงอายุ
 • เครือข่ายผู้ติดเชื้ออยู่ร่วมกับHIV
 • แรงงานนอกระบบ

สายรุ้ง วงศ์สมบูรณ์

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร

end-back@hotmail.com
กำแพงเพชร

การขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะ จ.กำแพงเพชร

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

นนทพร เล็กทรงเจริญ (กุล)

 • องค์กร วิสาหกิจชุมชนพันธุ์สุข
 • เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • สถาบันพัฒนาประชาสังคมสุพรรณบุรี
Chokul999chokul@gmail.com
สุพรรณบุรี

เกษตรอินทรีย์/ความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร /เกษตรกรกับสังคมผู้สูงวัย/เกษตรกับพลังงานทางเลือก/เศรษฐกิจฐานรากกับเศรฐกิจพอเพียง

ผู้สูงวัยเกษตรกรผู้บริโภค แกนนำชุมชนประชาชนทั่วไป

เผยแพร่ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหา  เป็นต้นแบบในการลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ที่สนใจ

ทำฟาร์มไก่ดำไก่ตะเภาทอง  ทำร้านอาหารเอสุขภาพ ”พันธุ์สุข” กำลังเริ่มทำ ขาย อาหารเพื่อสุขภาพออนไลน์ แบบสั่งตรง ส่งได้ในอ.สองพี่น้อง กลางเดือน ม.ค.64

ชุลีพร ด้วงฉิม

สมัชชาองค์กรชุมชน กทม.

c.doungchim@hotmail.com
กรุงเทพฯ

การพัฒนาองค์กรชุมชนใน 4 มิติคือ สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

อภิญญา เปี่ยมวัฒนา (อี่)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ศูนย์พัทยารักษ์พัทยา จ.ชลบุรี

apinya2112@yahoo.com
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว

ยุติปัญหาเอดส์  ลดผู้ติดเชื้อรายใหม่

 • ประชาชนทั่วไป
 • ชมรมผู้ติดเชื้อ
 • กลุ่มพนักงานบริการ
 • กลุ่มชายรักชาย
 • ผู้ใช้สารเสพติด
 • กลุ่มผู้ต้องขัง
 • กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
 • รับผิดชอบงานกลุ่มงานเอดส์  เน้นตามยุทธศาสตร์งานเอดส์
  1. งานป้องกันการติดเชื้อ /ดูแลรักษา  ลดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  2. ลดการเสียชีวิตจาก HIV เชื่อมเข้าสู่ระบบ
  3. ลดการตีตรา การเลือกปฏิบัติ

  เชื่อมประสานงานกับชมรมผู้ติดเชื้อ

เกศสุดา สวนแก้ว (กุ๊กกุ๋ย)

โรงพยาบาลไชโย

โครงการอรุโณทัยเพื่อบุคคลพิเศษ

kukuy1463@yahoo.com
นนทบุรี อ่างทอง

เพื่อช่วยให้บุคคลพิเศษสามารถดำรงชีวิตได้

กลุ่มเด็กออทิสติกเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้

ฝึกกิจวัตรประจำวัน ค้นหาศักยภาพเฉพาะตัว ฝึกการทอผ้าและปั้นดิน

ฐิตาภรณ์ ศรีภุมมา (ภรณ์)

วัฒนธรรมตำบลสระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

คณะทำงานศูนย์ประสานงานภาคีเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

thitaporn5729@gmail.com
สุพรรณบุรี

การทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยังยืน

ประชาชนตำบลในตำบลสระพังลานและอำเภออู่ทอง

ภาคประชาสังคมรับงบประมาณทำโครงการขนาดย่อยจาก สสส.เชื่อมโยงไปให้กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ในเขต จ.สุพรรณบุรี

พี่เลี้ยงหนุนเสริมการทำงานให้กับโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

ปวริศา ดวงจิตร (ตุ๊ก)

ศูนย์ประสานงานจ.อ่างทอง เครือข่ายแรงงาน

Pawarisa1829@gmail.com
อ่างทอง

กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล/ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ แรงงานนอกระบบ

 • ช่วยเหลือแนะนำประสานงานคนในพื้นที่ในทุกๆด้าน
 •  จัดเวทีเสวนา รับความคิดเห็นของกลุ่ม รับเรื่องร้องเรียน 50(5) ที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านสุขภาพ/จากการรักษาพยาบาล

บุญนะ หอมยามเย็น

ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนา จ.สุพรรณบุรี

การพัฒนาชุมชน

รพีพงศ์ ยงค์ประดิษฐ

สมัชชาองค์กรชุมชน กทม.

y.rapeepong@gmail.com
กรุงเทพฯ

พัฒนาองค์กรชุมชนใน 4 มิติ ได้แก่ สังคม,เศรษฐกิจ, สุขภาพ, สิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

จันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง (เพ็ญ)

หลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

jan_penn@hotmail.com
นครราชสีมา

จัดการเรียนการสอนสำหรับนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ศาสตร์และศิลป์ด้านการพัฒนาสังคม การเป็นนักจัดการความรู้วิทยากรกระบวนการ และมีจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และตนเอง

นักศึกษา คนในชุมชน คนไร้บ้าน คนสองข้างทางรถไฟ ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล

 • การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
 • งานวิจัยท้องถิ่น
 • โครงการพัฒนาชุมชน
 • โครงการค่ายอาสา
 • การศึกษาชุมชน
 • การทำจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
1 2