• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 24 คน

ไพบุลย์ ตั้งมีลาภ

ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ptangmeelarp@gmail.com
สุพรรณบุรี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาสังคม จ.สุพรรณบุรี

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

เกศสุดา สวนแก้ว (กุ๊กกุ๋ย)

โรงพยาบาลไชโย

โครงการอรุโณทัยเพื่อบุคคลพิเศษ

kukuy1463@yahoo.com
นนทบุรี อ่างทอง

เพื่อช่วยให้บุคคลพิเศษสามารถดำรงชีวิตได้

กลุ่มเด็กออทิสติกเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้

ฝึกกิจวัตรประจำวัน ค้นหาศักยภาพเฉพาะตัว ฝึกการทอผ้าและปั้นดิน

ศิริวรรณ อนันต์ปรีชาศรี (วรรณ)

เทศบาลตำบลเสม็ด เลขที่ 333 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

wawapetshop@hotmail.com
ชลบุรี

สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ ให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงได้

คณะกรรมการชุมชน สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้

สร้างจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ การดูแลช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิ ผ่านการอบรม และการให้คำปรึกษา ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่

สิรวิชญ์ พินิจรัตนพันธ์ (ข้าว)

โรงพยาบาลชุมชนเดิมบางนางบวช

sirawichpee@gmail.com
สุพรรณบุรี

เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนในอำเภอ

ประชาชนทุกคนที่มาใช้บริการ

ให้บริการ พัฒนาระบบให้บริการ งานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

ประวัติ กองเมืองปัก (อ๋อย)

สมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

Prawate515@gmail.com
มหาสารคาม

ประชาชนสามารถจัดการตนเองเรื่องสวัสดิการ ดูแลซึ่งกันและในชุมชน

กลุ่มคนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มคนที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ ในการดำรงชีวิต

 • ลงชุมชน เก็บข้อมูล
 • รวบรวมข้อมูลและสภาพปัญหา
 • ส่งต่อฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ  พมจ.  อบจ.  พอช.
 • ชี้เป้าแหล่งข้อมูลของผู้ประสบปัญหา
 • นำเสนอส่งต่อข้อมูลกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสานงานเชื่อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
 • ส่งเสริมให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน  ในตำบล…
  1. ชุมชนเริ่ม
  2. รับงบประมาณจากรัฐ พอช.(สมทบจากภาครัฐ)
  3. ท้องถิ่นสมทบ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่/ท้องถิ่น
 • ประชาสัมพันธ์  กระตุ้นให้ชุมชนรวมตัว จัดตั้ง กลุ่มเงินออม  ให้ชาวบ้านในชุมชนออมเงินวันละบาทสร้างระบบสวัสดิการของตัวเอง ตามหลักการของกองทุนสวัสดิการชุมชน

ชุลีพร ด้วงฉิม

สมัชชาองค์กรชุมชน กทม.

c.doungchim@hotmail.com
กรุงเทพฯ

การพัฒนาองค์กรชุมชนใน 4 มิติคือ สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

ปาริชาติ มากแก้ว (อ๋อย)

 • องค์กร วิสาหกิจชุมชนพันธุ์สุข
 • เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • สถาบันพัฒนาประชาสังคมสุพรรณบุรี
pokoaoy.pokoaoy@gmail.com
สุพรรณบุรี

เกษตรอินทรีย์/ความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร /เกษตรกรกับสังคมผู้สูงวัย/เกษตรกับพลังงานทางเลือก/เศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สูงวัย  เกษตรกรผู้บริโภค แกนนำชุมชนประชาชนทั่วไป

เผยแพร่ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหา  เป็นต้นแบบในการลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ที่สนใจ

ทำฟาร์มไก่ดำไก่ตะเภาทอง  ทำร้านอาหารเอสุขภาพ ”พันธุ์สุข” กำลังเริ่มทำ ขาย อาหารเพื่อสุขภาพออนไลน์ แบบสั่งตรง ส่งได้ใน อ.สองพี่น้อง กลางเดือน ม.ค. 64

สมพร อุทยานิน (พร)

สำนักงานศูนย์ประสานงานพหุภาคีการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

tthongchai1@gmail.com
อ่างทอง

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

รัตนกุล ตาเม่น (แอ๊ด)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

rattanakul2523@gmail.com
ตราด

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมาย “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้”

กิจกรรม เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เช่น OTOP ทุนชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สมชาย กระจ่างแสง (ชัย)

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ

พื้นที่เชิงประเด็น (สลัม 4 ภาค  คนรักหลักประกันสุขภา  ผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้ออยู่ร่วมกับHIV  และ แรงงานนอกระบบ)

chai@aidsaccess.com
กรุงเทพฯ

ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการ  มีบำนาญถ้วนหน้า  ประชาชนคนไทยอายุ 60 ปี มีบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าทุกคน

 • สลัม 4 ภาค
 • คนรักหลักประกันสุขภาพ
 • ผู้สูงอายุ
 • เครือข่ายผู้ติดเชื้ออยู่ร่วมกับHIV
 • แรงงานนอกระบบ

กนกวรรณ ด้วงเงิน (เอียด)

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม.

takidshop2484@gmail.com
กรุงเทพฯ

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

สำราญ แย้มหงษ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

sumran_y@hotmail.com
นนทบุรี

ทีมสร้างความเข้าใจแก่มวลชนในพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

1 2