• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 28 คน

ปาริชาติ มากแก้ว (อ๋อย)

 • องค์กร วิสาหกิจชุมชนพันธุ์สุข
 • เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • สถาบันพัฒนาประชาสังคมสุพรรณบุรี
pokoaoy.pokoaoy@gmail.com
สุพรรณบุรี

เกษตรอินทรีย์/ความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร /เกษตรกรกับสังคมผู้สูงวัย/เกษตรกับพลังงานทางเลือก/เศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สูงวัย  เกษตรกรผู้บริโภค แกนนำชุมชนประชาชนทั่วไป

เผยแพร่ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหา  เป็นต้นแบบในการลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ที่สนใจ

ทำฟาร์มไก่ดำไก่ตะเภาทอง  ทำร้านอาหารเอสุขภาพ ”พันธุ์สุข” กำลังเริ่มทำ ขาย อาหารเพื่อสุขภาพออนไลน์ แบบสั่งตรง ส่งได้ใน อ.สองพี่น้อง กลางเดือน ม.ค. 64

จันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง (เพ็ญ)

หลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

jan_penn@hotmail.com
นครราชสีมา

จัดการเรียนการสอนสำหรับนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ศาสตร์และศิลป์ด้านการพัฒนาสังคม การเป็นนักจัดการความรู้วิทยากรกระบวนการ และมีจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และตนเอง

นักศึกษา คนในชุมชน คนไร้บ้าน คนสองข้างทางรถไฟ ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล

 • การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
 • งานวิจัยท้องถิ่น
 • โครงการพัฒนาชุมชน
 • โครงการค่ายอาสา
 • การศึกษาชุมชน
 • การทำจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

สิริธร สุริยะ (เป้)

มูลนิธิดวงประทีป

pupae030839@gmail.com
กรุงเทพฯ

เด็กในชุมชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และผู้สูงอายุในชุมชน

ทำงานกับชุมชน ช่วยเด็กเพื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในส่วนต่างๆ เช่นผู้สูงอายุ เพื่อการพบปะพูดคุยกัน จัดวันที่ผู้สูงอายุมาพบกันอาทิตย์ละครั้ง เป็นต้น

รพีพงศ์ ยงค์ประดิษฐ

สมัชชาองค์กรชุมชน กทม.

y.rapeepong@gmail.com
กรุงเทพฯ

พัฒนาองค์กรชุมชนใน 4 มิติ ได้แก่ สังคม,เศรษฐกิจ, สุขภาพ, สิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

รัตนกุล ตาเม่น (แอ๊ด)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

rattanakul2523@gmail.com
ตราด

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมาย “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้”

กิจกรรม เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เช่น OTOP ทุนชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล (เฟริ์ส)

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่

nuttawut.kagoon@gmail.com
เชียงใหม่

ให้นักศึกษามีความรู้ด้านกฎหมายมากกว่าในตำรา สามารถคิดวิเคราะห์ สถานการณ์ต่างๆในชีวิตควบคู่ไปกับมุมมองทางกฎหมาย  

นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัย

การสอนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและกฎหมายแรงงานแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ประวัติ กองเมืองปัก (อ๋อย)

สมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

Prawate515@gmail.com
มหาสารคาม

ประชาชนสามารถจัดการตนเองเรื่องสวัสดิการ ดูแลซึ่งกันและในชุมชน

กลุ่มคนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มคนที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ ในการดำรงชีวิต

 • ลงชุมชน เก็บข้อมูล
 • รวบรวมข้อมูลและสภาพปัญหา
 • ส่งต่อฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ  พมจ.  อบจ.  พอช.
 • ชี้เป้าแหล่งข้อมูลของผู้ประสบปัญหา
 • นำเสนอส่งต่อข้อมูลกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสานงานเชื่อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
 • ส่งเสริมให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน  ในตำบล…
  1. ชุมชนเริ่ม
  2. รับงบประมาณจากรัฐ พอช.(สมทบจากภาครัฐ)
  3. ท้องถิ่นสมทบ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่/ท้องถิ่น
 • ประชาสัมพันธ์  กระตุ้นให้ชุมชนรวมตัว จัดตั้ง กลุ่มเงินออม  ให้ชาวบ้านในชุมชนออมเงินวันละบาทสร้างระบบสวัสดิการของตัวเอง ตามหลักการของกองทุนสวัสดิการชุมชน

อัปสรสุดา ตรองจิต (นุช)

สมาคมภาคีประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

apsornsutatrongchit@gmail.com
ชัยภูมิ
 1. ชมรมลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งเลขานุการจังหวัดชัยภูมิ /ดูแลเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ จัดสวัสดิการช่วยเหลือวิทยากรกรณีเจ็บป่วย และสมาชิกที่เสียชีวิต
 2. เครือข่ายชมรมคนดีกรีเพื่อสังคม หน้าที่ประสานงานขอความช่วยเหลือ ของบประมาณสนับสนุนกับภาคี/ หน่วยงานซึ่งทางชมรมฯจะมีโครงการ ปีละ2-3 ครอบครัว
 3. สมาคมภาคีประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งเลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมและช่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย องค์กร ชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสืบสานประเพณีในท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิ

สมพร อุทยานิน (พร)

สำนักงานศูนย์ประสานงานพหุภาคีการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

tthongchai1@gmail.com
อ่างทอง

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

สมศักดิ์ อาจประจันทร์ (ศักดิ์)

สมาคมภาคีประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

somsakkrub007@gmail.com
ชัยภูมิ
 1. เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กร และส่วนกลาง
 2. จัดระบบงานข้อมูลขององค์กร
 3. จัดทำแผนงาน พัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับ ทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร

นนทพร เล็กทรงเจริญ (กุล)

 • องค์กร วิสาหกิจชุมชนพันธุ์สุข
 • เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • สถาบันพัฒนาประชาสังคมสุพรรณบุรี
Chokul999chokul@gmail.com
สุพรรณบุรี

เกษตรอินทรีย์/ความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหาร /เกษตรกรกับสังคมผู้สูงวัย/เกษตรกับพลังงานทางเลือก/เศรษฐกิจฐานรากกับเศรฐกิจพอเพียง

ผู้สูงวัยเกษตรกรผู้บริโภค แกนนำชุมชนประชาชนทั่วไป

เผยแพร่ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหา  เป็นต้นแบบในการลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ที่สนใจ

ทำฟาร์มไก่ดำไก่ตะเภาทอง  ทำร้านอาหารเอสุขภาพ ”พันธุ์สุข” กำลังเริ่มทำ ขาย อาหารเพื่อสุขภาพออนไลน์ แบบสั่งตรง ส่งได้ในอ.สองพี่น้อง กลางเดือน ม.ค.64

ชุลีพร ด้วงฉิม

สมัชชาองค์กรชุมชน กทม.

c.doungchim@hotmail.com
กรุงเทพฯ

การพัฒนาองค์กรชุมชนใน 4 มิติคือ สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

1 2 3