• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 17 คน

อาซัน สนิเจ๊ะนะ (ซัน)

Bunga Raya Group (บูหงารายาเพื่อการศึกษา)

Husayni@hotmail.com
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ชุมชนสามารถจัดการระบบการศึกษาของตนเองอย่างยันยืน

กลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยปาตานี

การสร้างโรงเรียนต้นแบบ ทั้งการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของถิ่น

คอยรุดดีนย์ ดือเร๊ะ

ศูนย์วัฒนธรรมสลาตัน จังหวัดยะลา

ยะลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

มุสลิม

สมใจ วรรณะพิม (นีดะห์)

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กทม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันประเทศไทย

ติดต่อรับข่าวสารทาง Line 095 947 6191 / 098 270 3961
กรุงเทพฯ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาสังคม เขตสวนหลวง กทม.

คนยากจน  คนไร้ที่พึ่ง  คนเร่ร่อน  เด็กกำพร้า  คนพิการ

 • ลงชุมชน
 • แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนทราบ
 • เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
  แม่ลูกอ่อน
  เด็กกำพร้า
 • สงเคราะห์ ผู้เดือดร้อนในชุมชน  แจกของ  ข้าวสาร  อาหาร  ให้กับคนยากจน 
 • ประสาน  ส่งต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับผู้เดือดร้อน

อารีฟิน โสะ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS)

ปัตตานี

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

มุสลิม

มูหามะนาซูวันดี สาแม

เครือข่ายโรงเรียนตาดีกา จ.นราธิวาส

dee3005@gmail.com
นราธิวาส

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนตาดีกา

มุสลิม

มารีก๊ะห์ หวังจิ (ก๊ะ)

สมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธากัมปงตั๊กวา

mareekah2521@gmail.com
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถช่วยเหลือตนเองได้

 1. กลุ่มผู้นำ 4 เสาหลัก (ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และสตรี)
 2. ประชาชนเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เยาวชนขาดการศึกษา
 • ลงชุมชน  พูดคุยกับผู้นำ 4 เสาหลัก ทำความเข้าใจ
 • ประสานผู้นำให้ประสานชาวบ้านเพื่อทำประชาคม 
 • ศึกษาปัญหา  สถานการณ์ในชุมชน ดูความเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหา
 • เชื่อม  ประสานงานกับหน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  เช่น ประสานงานกับมหาวิทยาลัย(มอ.)เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน หรือสิ่งที่ชาวบ้านอยากเรียนรู้ 
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชุมชน  บางชุมชนไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

กิตติศักดิ์ ปัตตานี

ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE.)

สงขลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

เยาวชน/คนรุ่นใหม่

มาหามัดนาซีอารี เมาตี (บังยี)

เครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัย

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

รับข่าวสารทางLineเป็นหลัก 0815989974
กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล

ชุมชนมีความสุข  สามัคคี  พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนได้ไปมาหาสู่ ชุมชนมีชีวิต ไม่แตกแยก

ชาวบ้านผู้เดือดร้อน /ได้รับผลกระทบที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของรัฐ (เจ้าท่า  ป่าชายเลน  ชายฝั่ง)

 • ทำกระบวนการ  รวมตัว  เพิ่มศักยภาพ ให้กับชาวบ้านผู้เดือดร้อน
 • เสนอของบประมาณจากพอช.มาซ่อมแซมบ้านให้กับผู้เดือดร้อน
 • ใช้การซ่อมแซมบ้านเป็นเครื่องมือ ให้เกิดกิจกรรมการรวมกลุ่ม
 • ให้ความรู้เรื่องสถานการณ์  กฎหมายป่าไม้  อุทยาน  กฎหมายเวรคืน  ข่าวสารการพัฒนา
 • กระตุ้นให้ชาวบ้านรวมตัว  ต่อสู้  ตั้งกลุ่ม  ต่อสู้ ทันกับสถานการณ์  โดยเฉพาะชุมชนชายฝั่งหลุดขอบไม่อยากรับรู้ว่าสังคมเป็นอย่างไร

อัลมาตูรีดี สะมะแอ

เครือข่ายศูนย์โรงเรียนตาดีกาเขตอำเภอเมืองนราธิวาส

นราธิวาส

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนตาดีกา

มุสลิม

ฟัรดี ซาและ

อาสาสมัคร มูลนิธีอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

ยะลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

มุสลิม

อิมรอน วรรณมาตร

ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE.)

สงขลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

เยาวชน/คนรุ่นใหม่

รอซารี ยะโกะ

เครือข่ายศูนย์โรงเรียนตาดีกาเขตอำเภอเมืองนราธิวาส

Razaree@hotmail.com
นราธิวาส

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนตาดีกา

มุสลิม

1 2