• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 20 คน

สุนทร แย้มพราย (ยูซูฟ)

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันประเทศไทย

มูลนิธิศรัทธายุวมุสลิมโลก

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กทม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารทาง Line 081 4915 122
กรุงเทพฯ

สังคมไทยมีความเท่าเทียม  ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการอย่างเท่าเทียม

คนยากจน  คนไร้ที่พึ่ง  คนเร่ร่อน  คนต่างด้าว(เมียนมาร์)  เด็กกำพร้า  คนพิการ

 • ลงชุมชน  สำรวจข้อมูลให้กับพม.1300
 • ประสานงานกับ หน่วยงาน  องค์กร เพื่อให้ผู้เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ เช่นประสานหน่วยงานเพื่อให้เด็กกำพร้าได้รับทุนการศึกษา เด็กพิการได้รับการทำกายภาพบำบัดในชุมชน
 • ช่วยเหลือ  อำนวยความสะดวกผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
 • ลงเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า/คนพิการ
 • สงเคราะห์มอบข้าวสาร  ของใช้ให้กับคนยากจนในชุมชน
  • ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้กับคนพิการ
  • ซ่อมบ้านให้กับเด็กกำพร้า

 

มารีก๊ะห์ หวังจิ (ก๊ะ)

สมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธากัมปงตั๊กวา

mareekah2521@gmail.com
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถช่วยเหลือตนเองได้

 1. กลุ่มผู้นำ 4 เสาหลัก (ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และสตรี)
 2. ประชาชนเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เยาวชนขาดการศึกษา
 • ลงชุมชน  พูดคุยกับผู้นำ 4 เสาหลัก ทำความเข้าใจ
 • ประสานผู้นำให้ประสานชาวบ้านเพื่อทำประชาคม 
 • ศึกษาปัญหา  สถานการณ์ในชุมชน ดูความเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหา
 • เชื่อม  ประสานงานกับหน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  เช่น ประสานงานกับมหาวิทยาลัย(มอ.)เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน หรือสิ่งที่ชาวบ้านอยากเรียนรู้ 
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชุมชน  บางชุมชนไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

กามีละห์ อับดุลดานิง

เครือข่ายชุมชนศรัทธากัมปงตั๊กวา  (ผู้ประสานงาน จ.นราธิวาส)

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน (เจ้าหน้าที่ศูนย์)

meendeen.018@gmail.com
นราธิวาส

ต้องการเห็นความสันติสุข  ศาสนาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต  มีความรัก สามัคคี

 1. กลุ่มผู้นำ 4 เสาหลัก (ผู้นำศาสนา   ผู้นำชุมชน   ผู้นำท้องถิ่น   ผู้นำท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และสตรี)
 2. ประชาชนทุกคนที่ได้รับความไม่เป็นธรรม
 • เข้าพบผู้นำ กรณีมีความไม่เป็นธรรม  พบคู่กรณี
 • ประสานงานส่งต่อ
 • ไกล่เกลี่ย
 • ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย
 • จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย/หน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้ารับความช่วยเหลือ
 • ดูแลคุมประพฤติ ผู้ที่พ้นโทษ
 • ติดตามลงชุมชน

กิตติศักดิ์ ปัตตานี

ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE.)

สงขลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

เยาวชน/คนรุ่นใหม่

มูหามะนาซูวันดี สาแม

เครือข่ายโรงเรียนตาดีกา จ.นราธิวาส

dee3005@gmail.com
นราธิวาส

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนตาดีกา

มุสลิม

คอยรุดดีนย์ ดือเร๊ะ

ศูนย์วัฒนธรรมสลาตัน จังหวัดยะลา

ยะลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

มุสลิม

ซาฮีดะห์	มูซอ

ซาฮีดะห์ มูซอ (ซู)

CAP Women & Children

syahidahnamaku@gmail.com

เด็กกำพร้า เด็กยากจน และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนใต้

เป็นองค์กรที่ทำงานให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจน และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนใต้

สมใจ วรรณะพิม (นีดะห์)

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กทม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันประเทศไทย

ติดต่อรับข่าวสารทาง Line 095 947 6191 / 098 270 3961
กรุงเทพฯ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาสังคม เขตสวนหลวง กทม.

คนยากจน  คนไร้ที่พึ่ง  คนเร่ร่อน  เด็กกำพร้า  คนพิการ

 • ลงชุมชน
 • แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนทราบ
 • เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
  แม่ลูกอ่อน
  เด็กกำพร้า
 • สงเคราะห์ ผู้เดือดร้อนในชุมชน  แจกของ  ข้าวสาร  อาหาร  ให้กับคนยากจน 
 • ประสาน  ส่งต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับผู้เดือดร้อน
มีด๊ะ ดือเระ

มีด๊ะ ดือเระ (ยู)

CAP Women & Children

hameedahhajihusin@gmail.com

นักเรียนในโรงเรียนตาดีกา

เป็นทีมอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นครูในโรงเรียนตาดีกา

ฟัรดี ซาและ

อาสาสมัคร มูลนิธีอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

ยะลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

มุสลิม

อามาณีย์ ดอเล๊าะ

อามาณีย์ ดอเล๊าะ (อามาณีย์)

CAP Women & Children

Amani.ivm@gmail.com

อามาณีย์ทำงาน CSO ในกรรมธิการผู้หญิงและเด็ก CAP WOMEN ภายใต้สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ CAP ในส่วนงานที่อามาณีย์รับผิดชอบคือประเด็นผู้หญิงโดยตรง ทำงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการเยียวยาผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบต่อการใช้กฏหมายพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และได้มีการลงไปทำอบรมเสริมอาชีพ อบรมเกี่ยวกับกฏหมายให้กับชุมชมที่ได้รับผลกระทบ พยายามออกแบบการเยียวยาให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

อาซัน สนิเจ๊ะนะ (ซัน)

Bunga Raya Group (บูหงารายาเพื่อการศึกษา)

Husayni@hotmail.com
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ชุมชนสามารถจัดการระบบการศึกษาของตนเองอย่างยันยืน

กลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยปาตานี

การสร้างโรงเรียนต้นแบบ ทั้งการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของถิ่น

1 2