• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 17 คน

อาซัน สนิเจ๊ะนะ (ซัน)

Bunga Raya Group (บูหงารายาเพื่อการศึกษา)

Husayni@hotmail.com
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ชุมชนสามารถจัดการระบบการศึกษาของตนเองอย่างยันยืน

กลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยปาตานี

การสร้างโรงเรียนต้นแบบ ทั้งการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของถิ่น

วันชัย ศรีวิลัย

สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทย

Wanchaiza1707@gmail.com
ชลบุรี ระยอง

การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ

แรงงานในระบบ

อารีฟิน โสะ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS)

ปัตตานี

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

มุสลิม

กามีละห์ อับดุลดานิง

เครือข่ายชุมชนศรัทธากัมปงตั๊กวา  (ผู้ประสานงาน จ.นราธิวาส)

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน (เจ้าหน้าที่ศูนย์)

meendeen.018@gmail.com
นราธิวาส

ต้องการเห็นความสันติสุข  ศาสนาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต  มีความรัก สามัคคี

 1. กลุ่มผู้นำ 4 เสาหลัก (ผู้นำศาสนา   ผู้นำชุมชน   ผู้นำท้องถิ่น   ผู้นำท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และสตรี)
 2. ประชาชนทุกคนที่ได้รับความไม่เป็นธรรม
 • เข้าพบผู้นำ กรณีมีความไม่เป็นธรรม  พบคู่กรณี
 • ประสานงานส่งต่อ
 • ไกล่เกลี่ย
 • ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย
 • จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย/หน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้ารับความช่วยเหลือ
 • ดูแลคุมประพฤติ ผู้ที่พ้นโทษ
 • ติดตามลงชุมชน

อัลมาตูรีดี สะมะแอ

เครือข่ายศูนย์โรงเรียนตาดีกาเขตอำเภอเมืองนราธิวาส

นราธิวาส

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนตาดีกา

มุสลิม

รอซารี ยะโกะ

เครือข่ายศูนย์โรงเรียนตาดีกาเขตอำเภอเมืองนราธิวาส

Razaree@hotmail.com
นราธิวาส

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนตาดีกา

มุสลิม

มาหามัดนาซีอารี เมาตี (บังยี)

เครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัย

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

รับข่าวสารทางLineเป็นหลัก 0815989974
กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล

ชุมชนมีความสุข  สามัคคี  พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนได้ไปมาหาสู่ ชุมชนมีชีวิต ไม่แตกแยก

ชาวบ้านผู้เดือดร้อน /ได้รับผลกระทบที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของรัฐ (เจ้าท่า  ป่าชายเลน  ชายฝั่ง)

 • ทำกระบวนการ  รวมตัว  เพิ่มศักยภาพ ให้กับชาวบ้านผู้เดือดร้อน
 • เสนอของบประมาณจากพอช.มาซ่อมแซมบ้านให้กับผู้เดือดร้อน
 • ใช้การซ่อมแซมบ้านเป็นเครื่องมือ ให้เกิดกิจกรรมการรวมกลุ่ม
 • ให้ความรู้เรื่องสถานการณ์  กฎหมายป่าไม้  อุทยาน  กฎหมายเวรคืน  ข่าวสารการพัฒนา
 • กระตุ้นให้ชาวบ้านรวมตัว  ต่อสู้  ตั้งกลุ่ม  ต่อสู้ ทันกับสถานการณ์  โดยเฉพาะชุมชนชายฝั่งหลุดขอบไม่อยากรับรู้ว่าสังคมเป็นอย่างไร

ฟัรดี ซาและ

อาสาสมัคร มูลนิธีอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

ยะลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

มุสลิม

สมใจ วรรณะพิม (นีดะห์)

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กทม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันประเทศไทย

ติดต่อรับข่าวสารทาง Line 095 947 6191 / 098 270 3961
กรุงเทพฯ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาสังคม เขตสวนหลวง กทม.

คนยากจน  คนไร้ที่พึ่ง  คนเร่ร่อน  เด็กกำพร้า  คนพิการ

 • ลงชุมชน
 • แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนทราบ
 • เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
  แม่ลูกอ่อน
  เด็กกำพร้า
 • สงเคราะห์ ผู้เดือดร้อนในชุมชน  แจกของ  ข้าวสาร  อาหาร  ให้กับคนยากจน 
 • ประสาน  ส่งต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับผู้เดือดร้อน

สุไลมาน ดือราโอะ

เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี

ปัตตานี

ดูแลทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในแถบลุ่มน้ำสายบุรี

มุสลิม

สุนทร แย้มพราย (ยูซูฟ)

มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันประเทศไทย

มูลนิธิศรัทธายุวมุสลิมโลก

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กทม.

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารทาง Line 081 4915 122
กรุงเทพฯ

สังคมไทยมีความเท่าเทียม  ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการอย่างเท่าเทียม

คนยากจน  คนไร้ที่พึ่ง  คนเร่ร่อน  คนต่างด้าว(เมียนมาร์)  เด็กกำพร้า  คนพิการ

 • ลงชุมชน  สำรวจข้อมูลให้กับพม.1300
 • ประสานงานกับ หน่วยงาน  องค์กร เพื่อให้ผู้เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ เช่นประสานหน่วยงานเพื่อให้เด็กกำพร้าได้รับทุนการศึกษา เด็กพิการได้รับการทำกายภาพบำบัดในชุมชน
 • ช่วยเหลือ  อำนวยความสะดวกผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
 • ลงเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า/คนพิการ
 • สงเคราะห์มอบข้าวสาร  ของใช้ให้กับคนยากจนในชุมชน
  • ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้กับคนพิการ
  • ซ่อมบ้านให้กับเด็กกำพร้า

 

กิตติศักดิ์ ปัตตานี

ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE.)

สงขลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

เยาวชน/คนรุ่นใหม่

1 2