• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 23 คน

รัชนี วิศิษฎ์วโรดม (ตุ๊กตา)

กลุ่มของขวัญจากผู้หญิงหลังกำแพง

tukta.cect2@gmail.com
เชียงใหม่

ผู้ต้องขังหญิงมีความเข้มแข็ง มั่นคงภายในจิตใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น ปลดล็อคตนเองสู่อิสรภาพภายใน และกลับมาเห็นคุณค่าด้านในของชีวิต

 • ผู้ต้องขังหญิงที่สมัครใจเข้าร่วมเรียนรู้ ผู้ต้องขังหญิงแรกรับ ผู้ต้องขังหญิงที่ทำผิดซ้ำ ผู้ต้องขังหญิงที่กำลังจะพ้นโทษ
 • เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน
 • ออกแบบและพัฒนากระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาด้านใน(จิตใจ) และความมั่นคงภายในของผู้ต้องขังหญิง
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาด้านใน(จิตใจ) และความมั่นคงภายในให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรื่อง อาทิเช่น
  • การเข้าใจและยอมรับตนเองและผู้อื่น การเท่าทันอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกตัว การฝึกสติและภาวนา ฟื้นฟูจิตใจจากบาดแผลทางใจในอดีต การเท่าทันอิทธิพลกรอบทางสังคมที่ส่งผลต่อชีวิต ทัศนะ อคติ ที่กดทับคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องความเป็นเพศและเพศวิถี (Gender and Sexuality)
  • ศิลปะบำบัดในหลายรูปแบบ
 • การพัฒนาศักยภาพให้แก่แกนนำผู้ต้องขังหญิงให้สามารถเป็นกระบวนกรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นำกระบวนการพัฒนาด้านใน(จิตใจ) และความมั่นคงภายในของผู้ต้องขังหญิง
 • ประสานการทำงานโครงการ “Happy Center” ร่วมกับทัณฑสถานในการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านใน(จิตใจ) และความมั่นคงภายในของผู้ต้องขังหญิง
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก้เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงภายใน มีคุณภาพจิตใจที่ดีในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจตนเองเคารพความหลากหลายของผู้อื่น ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ภายในตนและผู้ต้องขังในความดูแลของตน

วารุณี นิลพันธ์ (ปอ)

โครงการจากใจสู่ใจ

por59warunee@gmail.com
นนทบุรี

ผู้หญิง/gender

ผุสดี อยู่คง

ชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.ระนอง

Phusadee303@hotmail.co.th
ระนอง

สร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีในครอบครัวเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม

สมาชิกชมรมสตรีไทยดีเด่นจังหวัดระนอง

 • การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกชมรมสตรีไทยดีเด่นจังหวัดระนองให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ์ในด้านต่างๆของสตรี และเสริมพลังให้สตรีลุกขึ้นมามีสิทธิ์ในการจัดการภายในครอบครัวและชุมชนร่วมกัน
 • การพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่สตรี อาทิเช่น  ฝึกอาชีพผ้าปักปาเต๊ะเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มสตรีไทยดีเด่นจังหวัดระนอง

ปัทมาพร พูนมีทรัพย์ (อี๊ด)

เครือข่ายสุขภาวะทางเพศ

Phattamaporn.p@gmail.com
นครสวรรค์

สังคมมีความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ไม่เลือกปฏิบัติ และมีวิถีปฏิบัติที่เท่าเทียมทางเพศ

 • ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ
 • ผู้ปกครอง คนในครอบครัว
 • เด็กเยาวชนที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน
 • เยาวชนในมหาวิทยาลัย
 • องค์กรภาครัฐ อาทิเช่น ครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครูในโรงเรียน บุคลากรโรงพยาบาล (OSCC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
 • พัฒนาศักยภาพ ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศ
 • พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องเพศร่วมกับครูผู้สอนการศึกษานอกระบบฯ(กศน.)
 • ให้คำปรึกษา ท้องที่ปลอดภัย การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศแบบออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้ปกครอง
 • อบรมปรับฐานคิดเพื่อสร้างทางทีมในการทำงานเรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศและการทำงานป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในชุมชน
 • ให้คำปรึกษาผู้ต้องหาก่อนการตัดสินคดีของศาล ศูนย์จิตสังคม ศาลอาญากรุงเทพฯใต้

กุลกานต์ จินตกานนท์

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จ.ตราด

Kunlakan56@gmail.com
ตราด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จ.ตราด

ผู้หญิง/gender

สุภาพร คุณโลหิต

ชมรมรักเพื่อนเขาสมิง จ.ตราด

ตราด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จ.ตราด

ผู้หญิง/gender

นพรัตน์ เหลือมาก (ไพเราะ)

นักปฏิบัติการชุมชนอิสระ

สุรินทร์ เชียงใหม่

การสร้างเสริมสุขภาพคนทอผ้าไหม

ผู้หญิง/gender

ชมนาท ประสิทธิมนต์ (น้อยซ์)

กลุ่มการเมืองหลังบ้าน

กรุงเทพฯ

ความหลากหลายทางเพศ

นิศารัตน์ จงวิศาล (ตุ๊ก)

nisa.jong1989@gmail.com
กรุงเทพฯ

เกิดกลไกการเข้าถึงสิทธิ์และบริการที่ปลอดภัยการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม (ชุมชนออนไลน์)

 • ให้คำปรึกษากรณียุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม (ชุมชนออนไลน์)
 • ประสานส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขที่ถูกกฎหมายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยกรณีที่ขาดแคลนจะทำหน้าทีช่วยเหลือโดยมีกองทุนดูหลังผู้หญิงหลังจากการคลอดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ร่วมขับเคลื่อนนโยบายและการแก้กฎหมายยกเลิกการเอาผิดแก่ผู้หญิงที่ยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม รวมถึงนโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุขและสถานบริการให้สามารถให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

เจษฎา แต้สมบัติ (โน้ต)

jtnote@gmail.com
กรุงเทพฯ

คุณภาพชีวิตที่รอบด้านของกะเทย สาวประเภทสองและคนข้ามเพศใน ประเทศไทย ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนผ่านการขับเคลื่อนและผลักดันในเชิงนโยบาย เพื่อลดการตีตรา การปฏิบัติการคุกคาม ความรุนแรงทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศสภาพ

 • กะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศในประเทศไทย
 • หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อมวลชน นักศึกษา นักวิชาการที่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ
 • คนทุกคนในสังคม
 • ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความคุ้มครองกะเทย ในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นใน สังคม
 • สร้างความเข้าใจและยอมรับในอัตลักษณ์ของกะเทย ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งเสริม พัฒนา ให้สังคมเข้าใจ และยอมรับ ในศักยภาพของกะเทย
 • ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมและการยอมรับบทบาทของกะเทย
 • สร้างความร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งใน ระดับภายในประเทศและระดับสากล
 • ให้บริการวิชาการ โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนคนข้ามเพศ และยกระดับเป็น ความรู้วิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน สื่อมวลชน นักศึกษา นักวิชาการที่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนของ คนข้ามเพศ
 • ณรงค์และสื่อสารสาธารณะ การจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ ความตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ ในวันสำคัญต่างๆ เช่น การสตรีสากล วันยุติความรุนแรงต่อความ หลากหลายทางเพศ วันยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศสากล วันรําลึกถึงคนข้ามเพศที่ถูกฆ่า สังหาร วันสากลเพื่อหยุดระบบคนข้ามเพศคือผู้ป่วยทางจิต วันสิทธิมนุษยชนสากล เป็นต้น
 • พัฒนาศักยภาพแกนนำและคนทำงาน ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพแกนนำคนข้ามเพศในชุมชุม ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง สิทธิมนุษยชน สิทธิทาง เพศ และสิทธิผู้บริโภคสื่อ
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือและส่งต่อกรณีคนข้ามเพศถูกกระทำความรุนแรง ผ่าน Hotline และ Social network เพื่อให้คำปรึกษา ประเมินสถานการณ์ และส่งต่อกลไกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อ โครงการและผลงานที่ผ่านมาของมูลนิธิ

จงรักษ์ สีหะวงษ์ (จงรัก)

กลุ่มโฮมฮักโฮมแพงแบ่งปัน

อำนาจเจริญ

การป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมในเยาวชน / การจัดการชุมชน เช่น การจัดการขยะ การจัดการน้ำ

ผู้หญิง/gender

เจริญ บริสุทธิ์ (เริญ)

กลุ่มโฮมฮักโฮมแพงแบ่งปัน

อำนาจเจริญ

เด็กและครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ

 • เยาวชน วัยรุ่น นักเรียน
 • ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ
 • ผู้ปกครอง คนในครอบครัว
 • หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน คนในชุมชน
 • จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ท้องไม่พร้อม แก่เยาวชน นักเรียนในโรงเรียนและในชุมชน
 • กิจกรรมทำความเข้าใจเรื่องฐานคิด ทัศนคติ สิทธิหญิง ชาย LGBTIQ เพศสภาพ เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สุขภาวะทางเพศ
 • กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศให้แก่ เยาวชน วัยรุ่น นักเรียน ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว
 • ประสานงานและจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศร่วมกับโรงเรียน และในชุมชน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องท้องไม่พร้อม การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
 • ประสานการทำงานเรื่อง ท้องไม่พร้อม และสุขภาวะทางเพศร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิเช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
1 2