• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 28 คน

ธัญรัศม์ ขวัญพสุมนต์ (นาง)

โครงการมาลาเรีย “ไอโอเอ็ม สำนักงานแม่สอด“

tkwanpasumon@iom.int
ตาก

ประชากรข้ามชาติ

จันทิมา ตรีเลิศ (จันเจ้า)

เครือข่ายสุขภาวะทางเพศ

jaanjao@gmail.com
กรุงเทพฯ

ครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศ

 • เยาวชน วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา
 • ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ
 • ผู้ปกครอง คนในครอบครัว
 • คนพิการ ประชากรกลุ่มเปราะบาง
 • แกนนำชุมชน
 • การพัฒนาศักยภาพ ทำความเข้าใจเรื่องฐานคิด ทัศนคติ สิทธิหญิง ชาย LGBTIQ เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สุขภาวะทางเพศ
 • ออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศให้แก่ เยาวชน วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว คนพิการ ประชากรกลุ่มเปราะบาง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องท้องไม่พร้อม การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

สุธาทิพย์ ชูกำแพง

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

suthathip.choo@gmail.com
ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี

สนับสนุนขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นในพื้นที่ เชื่อมโยงการทำงานกับกลไก หรือหน่วยงานในท้องถิ่น

ผู้หญิง/gender

ชนฐิตา ไกรศรีกุล (เนี้ยบ)

JELI

chonthita@justeconlabor.org

กลุ่มของแรงงานหญิงบนแพลตฟอร์ม

เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันแรงงานและเศรษฐที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานด้านวิชาการและขับเคลื่อนรณรงค์ ประเด็นแรงงานและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานหญิงบนแพลตฟอร์มด้านการดูแล โดยในปีที่ผ่านมา (2563) ได้เป็นทีมเก็บข้อมูลวิจัยด้านการเก็แบบสอบถาม จัดโฟกัสกรุ๊ป รวมถึงในปี 2564 ได้ทำงานสื่อสารองค์กร และช่วยเหลืองานจัดตั้งขยายเครือข่ายคนทำงานแบบแพลตฟอร์มด้วยเช่นกัน

สุสินี วรศรีโสทร (รีย์)

กระบวนกรอิสระ (ฟรีแลนซ์)

Susinee.ws@gmail.com
เชียงราย

ให้คนรู้จักตัวเอง รักตัวเอง รู้จักคนอื่น รักคนอื่น เมื่อรักตัวเองได้จะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองได้ และเมื่อเชื่อมโยงกับตัวเองได้จะเชื่อมโยงกับคนอื่นและสรรพสิ่ง นำไปสู่oneness รวมกันเป็นหนึ่งด้วยความรัก เมื่อเราเข้าถึงความจริงจะเกิดความงามและกลายเป็นความรัก
ร่วมเรียนรู้ทุกกระบวนการเพื่อรู้จักตัวเองและเติบโตจากการทำงาน

กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างให้จัดกระบวนการอบรม

ทำอบรม เกี่ยวกับเรื่องเพศ เรื่องเสริมพลัง และเรื่องจิตวิญญาณ (ตื่นรู้สู่ oneness)

พรรัตน์ วชิราชัย

อิสระ (ADMIN เพจคุยกับเธอ)

ningning.zhzq@gmail.com
กรุงเทพฯ

รณรงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเพศ

ผู้หญิง/gender

เฉิดโฉม อภิชาตชัยกุล (เปิ้ล)

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

appcheer 1210 @gmail.com

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายภาคี บทบาทหน้าที่ติดตามประสานงานพื้นที่เครือข่ายการทำงานกับมูลนิธิ ติดตามเป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ในการพัฒนาโครงการของพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ใครมีปัจจัยกระตุ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผุสดี อยู่คง

ชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.ระนอง

Phusadee303@hotmail.co.th
ระนอง

สร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีในครอบครัวเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม

สมาชิกชมรมสตรีไทยดีเด่นจังหวัดระนอง

 • การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกชมรมสตรีไทยดีเด่นจังหวัดระนองให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ์ในด้านต่างๆของสตรี และเสริมพลังให้สตรีลุกขึ้นมามีสิทธิ์ในการจัดการภายในครอบครัวและชุมชนร่วมกัน
 • การพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่สตรี อาทิเช่น  ฝึกอาชีพผ้าปักปาเต๊ะเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มสตรีไทยดีเด่นจังหวัดระนอง

ธัญมน สว่างวงศ์ (มีน)

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

mbkanjana57@gmail.com
 1. ประสานงานแกนนำชุมชน โรงแรม
 2. ให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ

ลัดดา ไวยวรรณ์ (หน่อย)

laddawaiyawan@hotmail.com
อุบลราชธานี

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชายแดนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • กลุ่มความหลากหลายทางเพศ LGBTIQs
 • กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์
 • กลุ่มแม่หญิง ไทย-ลาว
 • การพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบ และครอบครัว โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ การดูแลสุขภาพ และความต่อเนื่องในการรักษา ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ และคนในชุมชน
 • อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำให้มีความรู้และทักษะในการสื่อสารเรื่องโรคเอดส์, การเขียนโครงการและการบริหารจัดการ
 • จัดทำค่ายครอบครัวและประชุมประจำเดือนในกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบ
 • ให้คำปรึกษาเพื่อดูแลด้านจิตใจ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านสมาชิกในกลุ่ม
 • ส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบฯ
 • สร้างเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และแกนนำกลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่

จงรักษ์ สีหะวงษ์ (จงรัก)

กลุ่มโฮมฮักโฮมแพงแบ่งปัน

อำนาจเจริญ

การป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมในเยาวชน / การจัดการชุมชน เช่น การจัดการขยะ การจัดการน้ำ

ผู้หญิง/gender

ปัทมาพร พูนมีทรัพย์ (อี๊ด)

เครือข่ายสุขภาวะทางเพศ

Phattamaporn.p@gmail.com
นครสวรรค์

สังคมมีความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ไม่เลือกปฏิบัติ และมีวิถีปฏิบัติที่เท่าเทียมทางเพศ

 • ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ
 • ผู้ปกครอง คนในครอบครัว
 • เด็กเยาวชนที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน
 • เยาวชนในมหาวิทยาลัย
 • องค์กรภาครัฐ อาทิเช่น ครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครูในโรงเรียน บุคลากรโรงพยาบาล (OSCC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
 • พัฒนาศักยภาพ ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศ
 • พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องเพศร่วมกับครูผู้สอนการศึกษานอกระบบฯ(กศน.)
 • ให้คำปรึกษา ท้องที่ปลอดภัย การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศแบบออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้ปกครอง
 • อบรมปรับฐานคิดเพื่อสร้างทางทีมในการทำงานเรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศและการทำงานป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในชุมชน
 • ให้คำปรึกษาผู้ต้องหาก่อนการตัดสินคดีของศาล ศูนย์จิตสังคม ศาลอาญากรุงเทพฯใต้
1 2 3