• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 28 คน

ธัญมน สว่างวงศ์ (มีน)

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

mbkanjana57@gmail.com
 1. ประสานงานแกนนำชุมชน โรงแรม
 2. ให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ

ปัทมาพร พูนมีทรัพย์ (อี๊ด)

เครือข่ายสุขภาวะทางเพศ

Phattamaporn.p@gmail.com
นครสวรรค์

สังคมมีความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ไม่เลือกปฏิบัติ และมีวิถีปฏิบัติที่เท่าเทียมทางเพศ

 • ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ
 • ผู้ปกครอง คนในครอบครัว
 • เด็กเยาวชนที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน
 • เยาวชนในมหาวิทยาลัย
 • องค์กรภาครัฐ อาทิเช่น ครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครูในโรงเรียน บุคลากรโรงพยาบาล (OSCC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
 • พัฒนาศักยภาพ ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศ
 • พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องเพศร่วมกับครูผู้สอนการศึกษานอกระบบฯ(กศน.)
 • ให้คำปรึกษา ท้องที่ปลอดภัย การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศแบบออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้ปกครอง
 • อบรมปรับฐานคิดเพื่อสร้างทางทีมในการทำงานเรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศและการทำงานป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในชุมชน
 • ให้คำปรึกษาผู้ต้องหาก่อนการตัดสินคดีของศาล ศูนย์จิตสังคม ศาลอาญากรุงเทพฯใต้

สุธิลา ลืนคำ (บี)

JELI

-

สุสินี วรศรีโสทร (รีย์)

กระบวนกรอิสระ (ฟรีแลนซ์)

Susinee.ws@gmail.com
เชียงราย

ให้คนรู้จักตัวเอง รักตัวเอง รู้จักคนอื่น รักคนอื่น เมื่อรักตัวเองได้จะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองได้ และเมื่อเชื่อมโยงกับตัวเองได้จะเชื่อมโยงกับคนอื่นและสรรพสิ่ง นำไปสู่oneness รวมกันเป็นหนึ่งด้วยความรัก เมื่อเราเข้าถึงความจริงจะเกิดความงามและกลายเป็นความรัก
ร่วมเรียนรู้ทุกกระบวนการเพื่อรู้จักตัวเองและเติบโตจากการทำงาน

กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างให้จัดกระบวนการอบรม

ทำอบรม เกี่ยวกับเรื่องเพศ เรื่องเสริมพลัง และเรื่องจิตวิญญาณ (ตื่นรู้สู่ oneness)

1 2 3