ครั้งที่ 3 : การจัดระบบชุมชน 3

เนื้อหาการเรียนรู้ อาทิ
…การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ รวมทั้งความก้าวหน้าในการลงศึกษาชุมชนของแต่ละคน
…การฟังประสบการณ์การจัดระบบชุมชนจากวิทยากรพิเศษ ในประเด็นคนไร้บ้าน การรวมกลุ่มออมทรัพย์ การจัดการขยะ และแรงงานนอกระบบ
…การลงพื้นที่เรียนรู้ชีวิตคนไร้บ้าน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน : ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

« ของ 4 »