หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน

ขับเคลื่อนชุมชน เชื่อมั่นในพลังของประชาชนคนธรรมดา

นักจัดระบบชุมชมมีบทบาทในการทำงานระดับพื้นที่หรือชุมชน มีฐานคิดที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงจากฐานราก มีความรู้และทักษะในการสนับสนุน เสริมศักยภาพให้เกิดการรวมกลุ่ม จัดตั้งกลุ่มในชุมชน จัดตั้งองค์กรชาวบ้าน (people’s organization)  เพื่อสร้างอำนาจของชุมชนในการแก้ปัญหาของตัวเอง

เป้าหมายของหลักสูตร

เสริมสร้างศักยภาพให้แก่คนทำงานสังคมให้มีฐานคิด ความรู้ และทักษะในการทำงานจัดระบบชุมชน (Community Organizing)  การสร้างองค์กรประชาชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีพื้นฐานความเชื่อว่าสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยศักยภาพของคน สร้างมีส่วนร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

เนื้อหาหลัก

นักจัดระบบชุมชน

2558

เริ่มดำเนินการ

ผู้ผ่านการเข้าร่วม

31 คน

จัดกิจกรรมไปแล้ว

19 ครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 30-45ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการทำงานสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • เชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์และพลังของประชาชนคนธรรมดา ในการทำงานร่วมกันเป็น เครือข่ายและขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • มีความสนใจและต้องการยกระดับการทำงาน เฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น หรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่การขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ
 • เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรได้เต็มเวลา และรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองได้เต็มที่
 • มีความสนใจและต้องเสนอโครงการปฏิบัติการ (Special project) ที่เป็นโครงการเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • มีบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับในชุมชนหรือสังคม หรือมีการรับรองจากหัวหน้างานกรณีสังกัดองค์กรอย่างน้อย 1 คน

คณะอำนวยการเรียนรู้

 1. นายจำนงค์  จิตรนิรัตน์
  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 2. น.ส.ศรินพร พุ่มมณี
  กลุ่มปั้นเมือง
 3. น.ส.นพพรรณ พรหมศรี
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
 4. นายกิตติชัย งามชัยพิสิษฐ์
  สถาบันต้นกล้า
 5. ผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินงานสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพ