กิจกรรมที่ผ่านมา

หลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม

ครั้งที่ 4 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และลงพื้นที่เรียนรู้กรณีศึกษา

การเรียนรู้ครั้งที่ 4 หลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคมรุ่นที่ 5 : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและลงพื้นที่เรียนรู้กรณีศึกษา ณโรงแรมทีเคพาเลซแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ

แผนงาน นธส.

4 กรกฎาคม 2562

หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน

หลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่