“เมื่อเราเห็นอำนาจภายในของตนเอง แล้วเราจะเห็นอำนาจภายในของผู้อื่น”

ยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจถดถอย ประเทศเต็มไปด้วยความเลื่อมล้ำที่ทับซ้อน ประชากรกลุ่มเฉพาะซึ่งเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการในสังคม มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ คนทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมจึงมีงานหนักและเหนื่อยขึ้นเป็นหลายเท่าตัว ภาระงานที่ไม่สมดุลกับปริมาณคนทำงาน รวมถึงคนทำงานเองบางครั้งบางคราวก็เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในสังคมด้วยเช่นกัน

ปัญหาที่ทับซ้อนนำมาซึ่งสุขภาพกายและใจที่อ่อนล้า หลักสูตรแรกของโครงการ นธส.จึงพาผู้เข้าร่วมทุกคน มาเรียนรู้การจัดสมดุลชีวิตและฐานคิดสำหรับคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำในประชากรกลุ่มเฉพาะ

โดยการฝึกฝนทักษะการฟังด้วยใจ  เรียนรู้เรื่องกระบวนการทำงานภายในจิตใจของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์เรื่องการใช้อำนาจในระดับต่างๆ เพื่อเรียนรู้กรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจ กรอบวิเคราะห์เรื่องเพศ  อัตลักษณ์และความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคม ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม โดยกระบวนการเน้นการใช้ฐานกายเป็นหลักประกอบกับการฝึกลมหายใจเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและใจของผู้เข้าร่วม

ในหน้านี้จึงอยากชวนทุกคนมาทบทวนเนื้อหาและกระบวนการในการอบรมที่ผ่านมา เป็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานของตนเอง อ้างอิงจากกระบวนการที่ใช้ในการจัดอบรมโดยทีมวิทยากรที่เชียวชาญ: อวยพร เขื่อนแก้ว และนัยยา ประไพวงศ์

กิจกรรมหลัก