หลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่

สานเสริมพลังขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและสุขภาพ

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) จัดหลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่:สานเสริมพลังขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเชิงรุกระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายของสำนัก 9 และบุคคลภายนอก ทั้งแกนนำประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม คนทำงานภาครัฐ เอกชน และโดยเฉพาะประชาสังคม ให้สามารถเข้าร่วม-หนุนเสริมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะได้อย่างมีพลัง

เป้าหมายของหลักสูตร

เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินงาน, ส่งเสริมและ/หรือการอำนวยกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายและ/หรือปฏิบัติการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ

เนื้อหาหลัก

2559

เริ่มดำเนินการ

ผู้ผ่านการเข้าร่วม

14 คน

จัดกิจกรรมไปแล้ว

7 ครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 30-45ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการทำงานสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • เชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์และพลังของประชาชนคนธรรมดา ในการทำงานร่วมกันเป็น เครือข่ายและขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • มีความสนใจและต้องการยกระดับการทำงาน เฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น หรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่การขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ
 • เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรได้เต็มเวลา และรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองได้เต็มที่
 • มีความสนใจและต้องเสนอโครงการปฏิบัติการ (Special project) ที่เป็นโครงการเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • มีบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับในชุมชนหรือสังคม หรือมีการรับรองจากหัวหน้างานกรณีสังกัดองค์กรอย่างน้อย 1 คน

คณะอำนวยการเรียนรู้

 1. นายจำนงค์  จิตรนิรัตน์
  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 2. น.ส.ศรินพร พุ่มมณี
  กลุ่มปั้นเมือง
 3. น.ส.นพพรรณ พรหมศรี
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
 4. นายกิตติชัย งามชัยพิสิษฐ์
  สถาบันต้นกล้า
 5. ผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินงานสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพ