สมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ (นธส.)

Social activist for Health Justice Association

สมาคม นธส. หรือ สมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จากการรวมตัวกันของผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน และหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ชึ่งจัดโดยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายและการทำงานขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยยีดหลักการสันติวิธี และการทำงานแบบใช้อำนาจร่วม (Power sharing)

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ


 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและหนุนเสริมคนทำงาน รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ให้มีขีดความสามารถในการสร้างระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ
 2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
 3. เพื่อสานพลังเครือข่ายและการบูรณาการทำงานสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ
 4. เพื่อจัดการความรู้และการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ให้ถูกต้องต่อประชากรกลุ่มเฉพาะ

ภารกิจงานของสมาคม นธส.


แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ

1. กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ในกลุ่มงานภารกิจนี้สมาคม นธส.ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนงานผ่านโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (โครงการ คคสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีหลักการพื้นฐานในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ

2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างคักยภาพภาคีและเสริมพลังเครือข่ายคนทำงานประชากรกลุ่มเฉพาะ หรือประชากรกลุ่มชายขอบที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สามารถเชื่อมโยง หนุนเสริมการทำงานเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพได้อย่างมีพลัง ปัจจุบันสมาคมได้ดำเนินงานผ่าน “แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้น่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ” (พ.ศ.2558-2560) โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและกลไกเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ (พ.ศ.2561-2562) และ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและหนุนเสริมปฏิบัติการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นธรรมทางสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (พ.ศ.2562-2564) โดยมีการจัดหลักสูตรเสริมศักยภาพ 3 หลักสูตร คือหลักสูตรนักขับเคลื่อนลังคม หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน และหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ และหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ และยังมีการสนับสนุนโครงการปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะอีกด้วย

3. การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

เพื่อรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ในการหนุนเสริมขบวนการทำงาน และการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชากรกลุ่มเฉพาะ

4. การเชื่อมร้อยและสานพลังเครือข่าย

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายและการทำงานขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยยืดหลักการสันติวิธี และการท่างานแบบใช้อำนาจร่วม (Power sharing)

รายชื่อคณะกรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานพัฒนาศักยภาพภาคี สสส.

 1. นายพิทยา  จินาวัฒน์
 2. นางรัศมี วิศทเวทย์
 3. รศ.ดร.ฉันทนา หวันแก้ว
 4. ดร.กฤษฎา บุญชัย
 5. นายสุจิตต์  ไตรพิทักษ์
 6. นายวันชัย บุญประชา
 7. ดร.วณี ปิ่นประทีป
 8. นายจะเด็จ  เชาวน์วิไล
 9. ดร.อดิศร จันทรสุข
 10. ณัฐพันธุ์ ศุภกา
 11. นางภรณี  ภู่ประเสริฐ

รายชื่อคณะอำนวยการหลักสูตร

 1. นายประชา หุตานุวัตร
 2. นายกิตติชัย งามชัยพิสิฐ
 3. นายจำนงค์ จิตรนิรัตน์
 4. นางสาวศรินพร พุ่มมณี
 5. นางสาวนพพรรณ พรหมศรี
 6. นางสาวอวยพร เขื่อนแก้ว

รายชื่อทีมงาน นธส.

 1. นายชีวิน อริยะสุนทร
 2. นางสาวพัชรี ชนมนัส
 3. นางสาววัลรา ปีปทุม
 4. นายวีรพงศ์ สมิทจิตต์
 5. นางสาวอภิญญา จารุวัฒนชัยกุล