Slide One
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

บ่มเพาะการนําจากฐานราก

บ่มเพาะการนํา
จากฐานราก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเป็นธรรม

Slide One
Slide One
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

บ่มเพาะการนําจากฐานราก

บ่มเพาะการนํา
จากฐานราก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเป็นธรรม

Slide One
previous arrow
next arrow

เกี่ยวกับเรา

สมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ (นธส.)

Social activist for Health Justice Association

สมาคม นธส. หรือ สมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จากการรวมตัวกันของผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน และหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ชึ่งจัดโดยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายและการทำงานขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยยีดหลักการสันติวิธี และการทำงานแบบใช้อำนาจร่วม (Power sharing)

เนื้อหาออนไลน์

จากปัญหาการอบรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้จึงทำให้เกิดการสร้างเนื้อหาออนไลน์มาชดเชยในช่วงเวลาดังกล่าว แน่นอนว่าเนื้อหาออนไลน์คงไม่สามารถทดแทนกิจกรรมอบรมที่นำเอาประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมมาแลกเปลี่ยน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันได้ แต่ก็เป็นประโยชน์มากถ้าผู้เข้าร่วมได้ดูเนื้อหาออนไลน์ก่อนการมาเข้าร่วม หรือดูหลังจากได้มาเข้าร่วมแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ตกหล่นหรือเพิ่มเติมความเข้าใจหลังจากนั้นได้อีก

ชุดเรียนรู้ “ฟาสามัญ”
ชุดเรียนรู้ “ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ”
นักจัดระบบชุมชน

ฟาสามัญ | ภาคฟานอกห้อง

บทความ