คอร์สออนไลน์ ฟาสามัญ

ฟาสามัญ ep.1 – อะไรวะฟาสามัญ

ฟาสามัญ มิใช่ครูแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม มิใช่ผู้วิเศษที่จะมาชี้ทางสว่างแก่ผู้คน เป็นเพียงผู้เอื้อให้การเดินทางสู่เป้าหมายร่วมกันของกลุ่มง่ายขึ้นเท่านั้น มาทำความรู้จักกับฟาซิลิเตเตอร์ หรือ ฟา ในฐานะบทบาทหนึ่งในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

แผนงาน นธส.

23 กรกฎาคม 2564

ฟาสามัญ ep.2 – วงจรการศึกษาของประชาชน

ฟาสามัญ ตอนที่ 2 พบกับวงจรการเรียนรู้ของประชาชน (Popular education) ทฤษฎีการศึกษาที่ไม่เพียงมุ่งการเรียนรู้เพื่อเติบโตในระดับบุคคล แต่มุ่งไปที่สังคมเป็นธรรมที่เอื้อต่อความเป็นมนุษย์

ผนวกเอาการเรียนรู้เข้ากับการท้าทายความสัมพันธ์ทางอำนาจ ให้กลายเป็นการศึกษาเพื่อสังคมเท่าเทียมเป็นธรรม

ฟาสามัญจะทวงคืนการศึกษากลับมาเป็นของประชาชน ผ่านการเคลื่อนกระบวนการตามวงจรการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพลังอำนาจ การรวมกลุ่ม และปฏิบัติการสร้างสังคมที่ดี

แผนงาน นธส.

5 สิงหาคม 2564

ฟาสามัญ ep.3 – จากทฤษฎีสนทนาสู่พื้นที่ปลอดภัย

มาพบกับแนวคิดการสนทนาและการสร้างพื้นที่ปลอดภัย แนวคิดและเครื่องมือสำคัญของฟาสามัญ

พื้นที่ปลอดภัย มิใช่พื้นที่ที่เราจะมาพะเน้าพะนอชื่นชมอวยพรยินดีอบอุ่นและบอกว่าเป็นพื้นที่ของความรักความปรารถนาดีต่อกัน

แต่พื้นที่ปลอดภัยในความหมายฟาสามัญ คือพื้นที่ที่ปลดปล่อยเราออกจากอิทธิพลของแนวคิดต่อต้านการสนทนา เป็นพื้นที่ที่แนวคิดการสนทนาได้ทำงานอย่างเต็มที่

พื้นที่ปลอดภัยจะเต็มไปด้วยความขัดแย้ง และคนที่พร้อมจะขัดแย้งกันตลอดเวลา เพื่อแสวงหาข้อตกลงร่วมกัน สร้างพลังไปข้างหน้าด้วยกัน เราจะทะเลาะกันได้สนุกขึ้นในพื้นที่นี้

การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจะนำไปสู่การสนทนาที่เอื้อให้เกิดการท้าทายความสัมพันธ์ทางอำนาจ และนำไปสู่การจัดสรรความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่ อันเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของฟาสามัญ

แผนงาน นธส.

5 สิงหาคม 2564

ฟาสามัญ ep.4 – การเสริมสร้างพลังอำนาจ

การเสริมสร้างพลังอำนาจ เราอาจจะคุ้นเคยกับการอบรมเสริมความรู้ รู้จักและยอมรับตนเอง เยียวยาให้กำลังใจ ให้ทรัพยากร สร้างเครือข่าย

การเสริมสร้างพลังอำนาจในฟาสามัญต่างจากการการเรียนการสอนการอบรมทั่วไปที่มุ่งไปที่การเพิ่มความรู้ให้ผู้เรียนภายใต้โครงสร้างสังคมแบบเดิม แต่การเสริมสร้างพลังอำนาจมุ่งหมายให้เรามีอำนาจมากพอจะท้าทายความสัมพันธ์ทางอำนาจที่กดขี่ เพื่อก้าวสู่สังคมที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์

การเสริมสร้างพลังอำนาจจึงต้องคำนึงในทั้ง 3 ระดับ คือ บุคคล กลุ่ม และขบวนการ ซึ่งหมายถึงกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรู้ ประเมินผล สร้างทีม เข้าร่วมการต่อสู้เปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ อีกมากมาย

เพื่อให้เราได้ร่วมกันเสริมสร้างพลังอำนาจของคนสามัญ ของผู้ถูกกดขี่ อันจะนำไปสู่สังคมเท่าเทียมเป็นธรรมและคืนความเป็นมนุษย์ให้กันและกัน

แผนงาน นธส.

5 สิงหาคม 2564

ฟาสามัญ ep.5 – การฟัง 3 ระดับฉบับฟาสามัญ

พบกับแนวคิดการฟัง 3 ระดับฉบับฟาสามัญ

ฟาสามัญมองการฟังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเสริมสร้างพลังอำนาจ

เราอาจจะเคยเรียนรู้การฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังด้วยหัวใจ ฟังอย่างใส่ใจ หรืออื่นใด เพื่อการเยียวยา ดูแลความสัมพันธ์ มาบ้างแล้ว

ในการเคลื่อนวงเพื่อท้าทายความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียม ฟาสามัญจะชวนผู้คนฟังเพื่อตนเอง ฟังเพื่อผู้อื่น และฟังเพื่อกลุ่ม

เราจะมาแยกแยะประโยชน์ของการฟังแต่ละระดับ เพื่อให้สามารถใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันในระหว่างการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน

แผนงาน นธส.

5 สิงหาคม 2564

ฟาสามัญ ep.6 – การตั้งคำถามเพื่อสร้างวัฒนธรรมการสนทนา

การตั้งคำถามที่ดีจะช่วยให้วงเคลื่อนไปข้างหน้า

ในวัฒนธรรมเงียบ การตั้งคำถามของเราจะตกอยู่ในเครื่องมือของแนวคิดการต่อต้านการสนทนาคือตั้งคำถามเพื่อเอาชนะ แบ่งแยก ครอบงำ และรุกรานทางวัฒนธรรม

แต่ฟาสามัญจะใช้คำถามเพื่อช่วยขับเคลื่อนวงสนทนาให้แบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ได้ร่วมมือ เป็นหนึ่งเดียว จัดตั้ง และสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน

เราจะมาพบกับหลักการตั้งคำถามปลายเปิดและปลายปิด อันเป็นพื้นฐานสำคัญ แล้วมาทำความรู้จักกับการตั้งคำถามที่เก็บเกี่ยว เจาะลึก และต่อเนื่อง เพื่อสร้างบทสนทนาที่ลึกขึ้น จนไปถึงการสร้างโครงคำถามเพื่อเคลื่อนวงสู่เป้าหมายในที่สุด

แผนงาน นธส.

5 สิงหาคม 2564

ฟาสามัญ ep.7 – ชุดคำถามเพื่อปฏิบัติการสู่ความเป็นธรรม

คลิปนี้เรามาพบกับตัวอย่างการตั้งคำถามของฟาสามัญ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม

การฟาเป็นทักษะ คนที่ใช้ทักษะการฟาอาจจะมุ่งที่เป้าหมายต่างกันขึ้นกับแต่ละคน สำหรับฟาสามัญ เป้าหมายหนึ่งของเราคือมุ่งไปที่สังคมเป็นธรรม เราจึงสำรวจตนเอง เชื่อมสัมพันธ์ผู้อื่น เรียนรู้สังคม และปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงมัน

การตั้งคำถามจะสะท้อนความคิดความเชื่อและเป้าหมายของฟา เราอาจจะออกแบบชุดคำถามได้หลายแบบ โดยอาศัยโครงคำถามหลัก ๆ เช่น ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางออก ,ข้อดี-ข้อเสีย-ทางเลือก ,เป้าหมาย-วัตถุประสงค์-ผลผลิต-กิจกรรม, หรืออื่น ๆ อีกมากมาย

ในคลิปนี้เราจะดูตัวอย่างการคิดชุดคำถามเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของฟาสามัญ

ในสังคมกดขี่ เราจะพบอคติจำนวนมากที่จะบดบังไม่ให้เรามองเห็นหนทางสู่การเปลี่ยนแปลง ฟาสามัญจะใช้ชุดคำถาม 5 ชุดนี้เพื่อชวนกลุ่มไปสู่ปฏิบัติการเพื่อความเป็นธรรม คือ Recognize Explore Connect Analyze และ Practice

แผนงาน นธส.

5 สิงหาคม 2564

ฟาสามัญ ep.8 – ทักษะการทวนคำพูดในวงสนทนา

คลิปนี้เรามาพบกับเครื่องมือสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของฟาสามัญ คือการทวนคำพูด

การฟังที่ดีจะช่วยให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย การตั้งคำถามที่ดีจะช่วยให้วงเคลื่อนไปข้างหน้า ส่วนการทวนจะช่วยให้วงเคลื่อนไปอย่างลื่นไหล

การทวนจะช่วยทำให้การสนทนาไม่เป็นเพียงการถามตอบทื่อๆ ถามคำตอบคำ หรือการซักไซร้ไล่เรียง การจี้ถาม หรือการสนทนาฝืด ๆ

ในวัฒนธรรมเงียบ การสนทนาของเราจะไม่สามารถไว้วางใจคู่สนทนาได้เต็มที่ เราจะระมัดระวังที่จะถูกตัดสิน กลัวผิด กลัวคนไม่เข้าใจ การทวนคำพูดจะช่วยลดความกลัวเหล่านี้ด้วยการสร้างบรรยากาศของการสนทนาที่จะมุ่งทำความเข้าใจกันและกัน แม้จะขัดแย้งกันหรือไม่ก็ตาม

การทวนจะช่วยให้การสนทนาเคลื่อนไปอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การฟัง การทำความเข้าใจ การตรวจสอบความเข้าใจ แล้วจึงแสดงความเห็นหรือถามต่อ

ฟาสามัญจะใช้การฟัง การตั้งคำถาม และการทวน ผสมผสานกันจนเป็นการสนทนากลุ่มที่มีพื้นที่ปลอดภัยและเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างลื่นไหล

แผนงาน นธส.

11 สิงหาคม 2564

ฟาสามัญ ep.9 – พัฒนาการกลุ่ม 3 ขั้นและการขับเคลื่อนกลุ่ม

คลิปที่ 9 ของฟาสามัญ มารู้จักกับพัฒนาการกลุ่ม 3 ขั้นตอน

ฟาสามัญทำงานกับกลุ่ม กลุ่มเป็นผลรวมของความสัมพันธ์ของสมาชิกและมีพัฒนาการเป็นช่วง ๆ

หลายๆ คน ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมารวมกันแรก ๆ จึงรู้สึกดีและทุกอย่างดูจะราบรื่นไปเสียหมด แต่พอเวลาผ่านไป ทำไมกลุ่มเราจึงมีแต่ความขัดแย้ง แตกแยกวุ่นวาย ไม่มีใครฟังใคร แล้วเราจะทำอย่างไรกันล่ะนี่

ก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และฟาควรจะดีใจที่สามารถทำให้กลุ่มขัดแย้งกันได้!

มารู้จักกับพัฒนาการกลุ่ม 3 ขั้นตอน เพื่อสังเกตลักษณะของกลุ่มในแต่ละขั้น และวิธีการที่ฟาสามัญใช้โอบอุ้มดูแลยุแหย่และผลักไสกลุ่มกัน

แผนงาน นธส.

11 สิงหาคม 2564

ฟาสามัญ ep.10 – อำนาจ 3 แบบ

การท้าทายความสัมพันธ์ทางอำนาจ เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาของประชาชน (Popular Education) ฟาสามัญจึงให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจเรื่องอำนาจ คลิปนี้จะชวนมาพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ ของอำนาจ ทั้งในแง่แหล่งที่มาของอำนาจ และการใช้แหล่งอำนาจนั้น

การทำความเข้าใจการใช้อำนาจทั้งสามแบบ จะช่วยให้ฟาสามัญสังเกตความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างคนในกลุ่มและคนในสังคม รวมทั้งมีแนวทางการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจให้ส่งเสริมความเป็นมนุษย์แก่กันและกันได้

มารู้จักอำนาจเหนือ อำนาจร่วม และอำนาจภายใน เพื่อจัดกระบวนการกลุ่มได้อย่างมีทิศทางมากขึ้น

แผนงาน นธส.

11 สิงหาคม 2564