ครั้งที่ 8 : การจัดระบบชุมชน 5

นักเรียนหลักสูตรนักจัดระบบชุมชน รุ่น 1 นำเสนอความก้าวหน้าการทำงานแต่ละชุมชน และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ..
– การจัดระบบชุมชน เช่น การทำงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม การรวมคนเพื่อการปฏิบัติการ การสรุปทบทวน-ย้อนมองตนเอง เป็นต้น
– ความรู้เศรษฐศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับคน
– การเขียนความเรียงเพื่อสังค
ฯลฯ

หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน : ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม
“การจัดระบบชุมชน 5”
วันที่ 21 – 22 มกราคม 2559
ณ พนาศรมรีสอร์ท อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

« ของ 2 »