ครั้งที่ 10 สรุปบทเรียนหลักสูตรนักจัดระบบชุมชน

นักเรียนหลักสูตรนักจัดระบบชุมชน รุ่น 1 ร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรฯ อาทิ

…ได้วิธีการทำงานชุมชนที่ต่างไปจากเดิม เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการทำงาน
…ได้ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการทำงานชุมชน
…เข้าใจคำว่า “นักจัดระบบชุมชน” มากขึ้น ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนและบนสถานการณ์การทำงานจริง
…การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งได้เห็นปัญหาจริงของชุมชน จากการเคาะประตูบ้าน พูดคุยกับชาวบ้านเป็นรายหลั
…รูปแบบการทำงานชุมชนขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนนั้นๆ สามารถใช้หลายยุทธวิธีขึ้นอยู่กับจังหวะ โอกาส และสถานการณ์จริง
…ฯลฯ

โดยมีเป้าหมายในการทำงาน คือ ให้คนในชุมชนเชื่อในพลังของตนเอง ลุกขึ้นมารวมกลุ่ม จัดการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงโครงสร้าง

การสรุปบทเรียนหลักสูตรนักจัดระบบชุมชน รุ่นที่ 1
วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี

« ของ 2 »