ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ชองสมาคมฯ

เพจเราเท่ากัน

https://www.facebook.com/roottogether/

สมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ (นธส.)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและกลไกเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ

25/725 ซอยแจ้งวัฒนะ 26
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120