สุรชัย อินทรารักษ์ (เก่ง)

ตำแหน่ง: อาสาสมัคร อ.ป.พ.ร, กรรมการชุมชน เขตบางคอแหลม,แรงงานนอกระบบ, สภาองค์กรชุมชนเขตบางคอแหลม, อาสาสมัครอาชีวอนามัย, อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
ประเด็นงาน: อาสาสมัครช่วยเหลือสังคม