กามีละห์ อับดุลดานิง

Kameelah2514@hotmail.com
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

การนำเอาหลักการแห่งความดีในศาสนามาเป็นแนวทางของการพัฒนาตนเองชุมชนเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองและอยู่ในหลักศาสนาในการพัฒนาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนในทางทีดี ลดความขัดแย้งในชุมชน เกิดการบูรณาการ คน/งานและงบประมาณทำให้ชุมชนได้ประโยชน์

ผู้หญิงมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส คนในชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา คณะกรรมการชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • พัฒนาศักยภาพ อบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทผู้หญิงกับกระบวนการสร้างสันติภาพ และบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน
  • จัดตั้งกลุ่มที่สนใจร่วมกันในชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพต่างๆ
  • งานสื่อสารสังคม  จัดทำ CD เพลงสังคมใหม่