กีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล (มีน)

Rainbow Dream Group และกลุ่มรุ้งอรุณ

mistmean@yahoo.com
ลำปาง เชียงใหม่

เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางมีสุขภาวะทางเพศ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเพศ

  • เด็กเยาวชนชาติพันธุ์ เด็กผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา วัยรุ่น
  • ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ
  • ผู้ปกครอง คนในครอบครัว
  • จัดกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจเรื่องเพศ เพศวิถี สุขภาวะทางเพศ ความแตกต่างของเพศ ความหลากหลายทางเพศ และทัศนคติเรื่องเพศให้แก่เยาวชน และส่งเสริมให้กลุ่มแกนนำเยาวชนสามารถเรียนรู้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น
  • จัดกิจกรรมผลิตสื่อและรณรงค์สื่อสารความรู้เรื่องเพศ สิทธิทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน