ลัดดา ไวยวรรณ์

  • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คนทำงานด้านสุขภาพ HIV/AIDS และแกนนำเยาวชนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้อง ประสานเครือข่ายเยาวชน ด้านสุขภาพ HIV/AIDS
  • การเชื่อมประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่ ชุมชน อำเภอ จังหวัด โดยมีเป้าหมายร่วมเพื่อให้คนมีความเข้าใจเรื่องการท้องไม่พร้อม การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชีวิตคู่
  • การรณรงค์สื่อสารสังคมทุกระดับเพื่อลดการตีตราเรื่องท้องไม่พร้อม