โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำและภาคีประชากรกลุ่มเฉพาะให้ขับเคลื่อนปฏิบัติการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ (นธส.)

เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 25,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 
 • ไม่จำกัดเพศ และวัย 
 • มีมุมมองด้านการพัฒนาสังคมและต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word /Excel /PowerPoint ได้ดี
 • มีทักษะในการจัดทำรายงานการประชุม รายงานสรุปการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
 • มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีไหวพริบดี กระชับกระเฉง ว่องไว รอบคอบ ทำงานภายใต้ข้อจำกัดหรือความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานตามลำพังและทำงานเป็นทีมได้ดี และร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 • สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ ได้ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้ (อุบลราชธานี ภูเก็ต และ กทม.)
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาศักยภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ (กลุ่มคนชายขอบ) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการติดตามประเมินผลโครงการแบบหนุนเสริมอำนาจ (Empowerment) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ภายในเดือนมีนาคม 2565

 ภาระงาน

 • ประสาน จัดหา ทีมวิทยากร/กระบวนกร รวมถึงร่วมออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของโครงการ
 • ประสานงานการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ และงานประชุมอื่นๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การทำงานของโครงการ 
 • รับผิดชอบกระบวนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การจัดการความรู้ของกระบวนการเรียนรู้ และรูปแบบการประเมินผลในกลุ่มผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ของโครงการ ร่วมกับทีมอำนวยการหลักสูตรของโครงการและทีมวิทยากรแต่ละหลักสูตร เพื่อนำมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการจัดการความรู้ของและรูปแบบการประเมินผล
 • รับผิดชอบการวางแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติการขับเคลื่อนของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อออกแบบกระบวนการหนุนเสริมร่วมกับทีมอำนวยการหลักสูตรของโครงการ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการประสานงาน เชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการกลุ่ม
 • จัดทำรายงานการประชุม รายงานสรุปการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการที่รับผิดชอบดูแล เอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบโครงการ
 • ออกแบบ ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลช่องทางการติดตามกลุ่มผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ของโครงการ
 • ขออนุมัติงบประมาณและสรุปงบประมาณการดำเนินการกิจกรรมที่รับผิดชอบ ภายใต้ระเบียบการเงินของ สสส.

เอกสารประกอบการสมัคร

CV พร้อมรูปถ่าย บอกเล่าประวัติ ความสนใจ ความรู้ความสามารถ วันที่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้

ส่งเอกสารการสมัคร

ทางอีเมล์มาที่ roottogether2021@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 082-331-1305 (คุณแมว) หรือ ทางอีเมล์ maewchonmanat@gmail.com

กำหนดการรับสมัครงาน

เปิดรับวันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2565
ทางโครงการจะติดต่อกลับหลังได้รับเอกสารสมัครงาน เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ที่ผู้สมัครและทีมงานโครงการสะดวก

หมายเหตุ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำและภาคีประชากรกลุ่มเฉพาะ ให้ขับเคลื่อนปฏิบัติการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ (โครงการ นธส.) มีระยะเวลาการดำเนินงาน 18 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2566 เป็นโครงการเชิงรุกภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ พ.ศ. 2565-2567 ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายให้แกนนำประชากรกลุ่มเฉพาะและคนทำงานกับประชากรกลุ่มเฉพาะมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานแบบอำนาจร่วมร่วมกับภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ เพื่อหนุนเสริมให้ประชากรกลุ่มเฉพาะมีความสามารถจัดการตัวเองให้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานด้านสุขภาวะ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการได้แก่

 1. เพื่อเสริมศักยภาพแกนนำประชากรกลุ่มเฉพาะ และคนทำงานกับประชากรกลุ่มเฉพาะ ให้มีสมรรถนะขับเคลื่อนปฏิบัติการหนุนเสริมให้ประชากรกลุ่มเฉพาะมีความสามารถจัดการตัวเองให้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานด้านสุขภาวะ
 2. เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการขับเคลื่อนโดยกลุ่มแกนนำประชากรกลุ่มเฉพาะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการผลักดันระบบ และ/หรือกลไกที่ทำให้ประชากรกลุ่มเฉพาะสามารถจัดการตัวเองให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และ/หรือ สวัสดิการทางสังคม
 3. เพื่อจัดการความรู้กระบวนการติดตามหนุนเสริมเพื่อสร้างศักยภาพแกนนำประชากรกลุ่มเฉพาะ คนทำงานกับประชากรกลุ่มเฉพาะ และภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะ