ครั้งที่ 4 การปฏิบัติการสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร หลักสูตร การปฏิบัติการสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ เมื่อวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พนาศรมรีสอร์ท จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้จาก 2 หลักสูตรคือ 1) หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน และ 2) หลักสูตร “นักจัดระบบชุมชน: ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม” รุ่นที่ 1 จำนวน 9 คน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ประกอบด้วย

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจความหมายของเรื่องความรุนแรง และแนวทางการจัดการความขัดแย้ง

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจแนวคิดและเห็นตัวอย่างเครื่องมือของการปฏิบัติการสันติวิธีหรือปฏิบัติการไร้ความรุนแรง

3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่

4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถคิดวิเคราะห์กระบวนการทางสังคมในแต่ละรูปแบบ

เนื้อหาการอบรมประกอบ

1) นิยามความหมายเรื่องความรุนแรง การจัดการความขัดแย้ง 3 รูปแบบ และทฤษฎีพื้นฐานเรื่องการปฏิบัติการสันติวิธี
2) เครื่องมือปฏิบัติการไร้ความรุนแรง อาทิ การชักจูงโน้มน้าว การไม่ให้ความร่วมมือ และการแทรกแซง
3) การจัดองค์กรของขบวนการไม่ใช้ความรุนแรง(บทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ไร้ความรุนแรงทั้งในกระบวนการคิด การเรียกร้องการกระจายอำนาจ การไร้ความรุนแรงในวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเราและผู้คน การรักษาความลับ
4) การออกแบบปฏิบัติการไร้ความรุนแรง บทเรียนความสำเร็จ-ความล้มเหลว และปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ-ความล้มเหลว
5) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กลุ่มผลประโยชน์ (สมาคมวิชาชีพ กลุ่มชนชั้น พรรคการเมือง) การเคลื่อนไหวแบบระดมทรัพยากร (ประเด็นร่วม) และการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ ที่มีการข้ามชนชั้น ประเด็น เพศ ภูมิภาค (สร้างประเด็นร่วมในสังคมคุณค่า อัตลักษณ์ การยอมรับ) รวมถึงตัวอย่างความสำเร็จ-ความล้มเหลวของขบวนการต่างๆและเส้นทางการขยายตัวของ New Social Movement
และ 6) การวิเคราะห์กระบวนการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ฐานของแต่ละขบวนการที่เชื่อมโยงไปสู่การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ