ครั้งที่ 3 วิเคราะห์สังคมไทย

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ(นธส.) ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ “การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” ณ THE ROYAL GEMS GOLF AND SPORT CLUBS อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้จาก 2 หลักสูตรคือ 1) หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 2  จำนวน 24 คน และ 2) หลักสูตร “นักจัดระบบชุมชน: ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม” รุ่นที่ 1  จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2558 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดสำคัญต่างๆ ทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ส่งผลต่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ 2) เพื่อให้สามารถนำเอาแนวคิดทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางสังคมละสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะตามบริบทและลักษณะงานของตนเอง  3) เพื่อให้มีความตระหนัก และมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมในรูปแบบต่างๆที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพ

กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยายความรู้ เสนอกรอบคิดต่างๆเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ในสังคม การฝึกคิดวิเคราะห์ การอภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยดึงเอาประสบการณ์ทำงานเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพของผู้เรียนมาเป็นฐานในการเรียนรู้ การชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง การเชิญวิทยากรพิเศษมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้มีกระบวนการดูแลสุขภาวะตนเองผ่านการฝึกฝนความมั่นคงภายใน สติ และการรู้ตัวซึ่งเป็นฐานคิดหลักของแผนงานฯด้วย เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) กระบวนทัศน์ใหม่กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ในโลกปัจจุบัน  2) ความคิดแบบเอเชียกับกระบวนทัศน์ใหม่ 3) ความคิดอุดมการณ์แบบต่างๆ : เสรีนิยม สังคมนิยม ระบบทุนนิยมและสังคมประชาธิปไตยและเสรีนิยมเพื่อสังคม โลกาภิวัตน์ เศรษฐศาสตร์การเมืองใหม่ 4) การวิเคราะห์สังคมไทย ภาพรวมสังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพในสังคมไทย 5) ภาพฝันใหม่สำหรับสังคมไทยในอนาคต 6) ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ( Social determinants of health)