ครั้งที่ 7 | เวทีสรุปบทเรียนหลักสูตรนักยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่  25 -27 สิงหาคม 2560  ณ. ห้องเรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท ถนน ชัยพฤกษ์ ตำบล คลองพรอุดม อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  ได้มีการจัด  เวทีสรุปบทเรียนหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ของแผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) โดยมีผู้เข้าร่วมตลอดหลักสูตรจำนวน 14 คน จาก 10 เครือข่าย ที่ทำงานในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม ซึ่งตลอดหลักสูตรการอบรมเนื้อหาของนักยุทธศาสตร์ตั้งแต่เวทีครั้งแรก จนถึงครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 1 ปี ที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ได้เรียนรู้ ทั้งวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ เครื่องมือทักษะต่างที่จะเอาไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นงานของตัวเอง ได้ศึกษาชุดบทเรียนการทำงานในหลากหลายรูปแบบทั้งในไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาด้านในการได้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา การหนุ่นเสริมพลังด้านในจากเพื่อนๆแต่ละเครือข่ายที่ได้แบ่งปันชุดประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละคน จนเกิดเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายสวัสดิการสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกัน

1 ปีที่ผ่านมากับการได้เรียนรู้เนื้อหาในหลักสูตรนั้ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมในหลายหลายๆด้าน ทั้งด้านใน ด้านความคิด ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้หนุนเสริมการและกัน เวทีสรุปบทเรียนในครั้งนี้เองได้มีการชวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ทบทวนเนื้อหา ตลอดระยะเวลา 1 ปัในการเรียนรู้หลักสูตร นักยุทธศาสตร์ร่วมกัน ได้เห็นการสะท้อนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ที่ควรจะเป็นเนื้อหาหลักในหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ หรือแม้แต่ควรจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการเรียนรู้เนื้อหาบางตัว หรือไม่ควรมีเนื้อหาอะไรบ้างที่ควรตัดออก หากมีครั้งต่อไปควรกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้อย่างไร ควรมีหน้าตาประมาณไหน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียน หลักสูตรนักยุทธศาสตร์เป็นการอบรมครั้งแรก ซึ่งมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะ ทั้งในส่วนผู้เข้าร่วมเอง หรือแม้แต่เนื้อหาการเรียนรู้ ตลอดจน วิทยากรที่มีความเข้าใจในวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ การสรุปบทเรียนในครั้งนี้ทำให้เห็นแง่มุมที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญค่อนข้างมา ทั้งต่อผู้เข้าร่วมเอง หรือแม้แต่ผู้จัดหลักสูตรเองก็ตาม

สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองในด้าน วิธีคิด ฐานคิด คุณค่า ทัศนคติ ความรู้ ตลอดจน เครื่องมือหรือกระบวนการที่ได้จากจารเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ที่จะสามารถนำกลับไปปรับใช้งานในเครือข่ายการทำงานของตนเองได้ ที่สำคัญผู้เข้าร่วมได้ช่วยกัน นิยาม ความหมาย และลักษณะของนักยุทธศาสตร์ในมุมมองของผู้เข้าร่วมได้ว่าจะต้องเป็นแบบไหนบ้าง มีหน้าตาเป็นอย่างไร มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องอะไรบ้าง ควรมีทักษะความรู้ความสามารถในด้านใดบ้าง ที่สำคัญคือ ใครที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นยักยุทธศาสตร์ ในนิยามของผู้เข้าร่วมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ จึงทำให้เห็นหน้าตากันและกัน และเข้าใจบทบาทกันและกันมาขึ้น มีการสะทอนเนื้อหา กระบวนการในหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ เพื่อช่วยกันปรับเนื้อหาและกระบวนการให้สอดคล้องกับผู้เรียนให้มากทีสุด และที่สำคัญที่สุดในการอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ตลอดการอบรม 6 ครั้งที่ผ่านมาได้เกิด แผนปฏิบัติงานร่วมกัน ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมและสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยคณะทำงานนักยุทธศาสตร์

« ของ 2 »