หลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม

ขับเคลื่อนสังคมจากฐานราก

นักขับเคลื่อนสังคมมีบทบาทในการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยมีฐานคิดที่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกด้วย ลักษณะหรือเงื่อนไขทางด้านชาติพันธุ์ สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา วัฒนธรรม สถานทางสังคมและเศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นต้น มีทักษะพื้นฐานในการทำงานแบบอำนาจร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และคนภายในองค์กรเครือข่ายตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบการแก้ปัญหาในงานของตนเอง เข้าใจตำแหน่งแห่งที่ของการทำงานของตนเองสามารถเชื่อมงานของตนเองกับคนอื่นๆภายในองค์กร/เครือข่ายเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

เป้าหมายของหลักสูตร

เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนสังคมมีฐานคิด ความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานในการขับเคลื่อนงานสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะตามบริบทและลักษณะงานของตนเอง มีเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการทำงานของตนเองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เนื้อหาหลัก

2558

เริ่มดำเนินการ

ผู้ผ่านการเข้าร่วม

145 คน

จัดกิจกรรมไปแล้ว

29 ครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 30-45ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการทำงานสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • เชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์และพลังของประชาชนคนธรรมดา ในการทำงานร่วมกันเป็น เครือข่ายและขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • มีความสนใจและต้องการยกระดับการทำงาน เฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น หรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่การขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ
 • เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรได้เต็มเวลา และรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองได้เต็มที่
 • มีความสนใจและต้องเสนอโครงการปฏิบัติการ (Special project) ที่เป็นโครงการเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • มีบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับในชุมชนหรือสังคม หรือมีการรับรองจากหัวหน้างานกรณีสังกัดองค์กรอย่างน้อย 1 คน

คณะอำนวยการเรียนรู้

 1. นายจำนงค์  จิตรนิรัตน์
  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 2. น.ส.ศรินพร พุ่มมณี
  กลุ่มปั้นเมือง
 3. น.ส.นพพรรณ พรหมศรี
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
 4. นายกิตติชัย งามชัยพิสิษฐ์
  สถาบันต้นกล้า
 5. ผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินงานสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพ