หลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม

หลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม

ขับเคลื่อนสังคมจากฐานราก

นักขับเคลื่อนสังคมมีบทบาทในการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยมีฐานคิดที่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกด้วย ลักษณะหรือเงื่อนไขทางด้านชาติพันธุ์ สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา วัฒนธรรม สถานทางสังคมและเศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นต้น มีทักษะพื้นฐานในการทำงานแบบอำนาจร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และคนภายในองค์กรเครือข่ายตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบการแก้ปัญหาในงานของตนเอง เข้าใจตำแหน่งแห่งที่ของการทำงานของตนเองสามารถเชื่อมงานของตนเองกับคนอื่นๆภายในองค์กร/เครือข่ายเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

เป้าหมายของหลักสูตร

เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนสังคมมีฐานคิด ความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานในการขับเคลื่อนงานสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะตามบริบทและลักษณะงานของตนเอง มีเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการทำงานของตนเองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เนื้อหาหลัก

Core module

ฐานคิดสำหรับคนทำงาน
เพื่อความเป็นธรรมกับคนชายขอบ

นิยามอัตลักษณ์ชายขอบ วิธีการฟื้นฟูอำนาจภายใน กรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจ ความไม่เป็นธรรมที่ทับซ้อนกันจากเรื่องเพศ เพศวิถี ชนชั้น ชาติพันธ์ ความพิการ และการเป็นชนกลุ่มน้อยด้านอัตลักษณ์อื่นๆ และความไม่เป็นธรรมในระดับโครงสร้าง

การสร้างภาวะการนำ
และบทบาทการเป็นผู้เอื้ออำนวยกระบวนการ (facilitator) ในการทำงานเปลี่ยนแปลงสังคม

กระบวนการเรียนรู้ 2 แบบ, การเติบโตของคนในกลุ่ม (ทฤษฎีไข่ดาว), วิเคราะห์กระบวนการกลุ่มและโครงสร้างกลุ่ม, ภาวะการนำในฐานะกระบวนการกลุ่มที่เสริมสร้างความเป็นธรรมสำหรับคนชายขอบ, ทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างภาวะการนำ

การออกแบบการเปลี่ยนแปลงสังคมจากฐานราก

สุขภาวะองค์รวม ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพและช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะ, นิยาม และสมมติบัญญัติของโครงการเชิงผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง, การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง, ความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างทรัพยากร การกำหนดผลสัมฤทธิ์และวางกิจกรรม, ความสัมพันธ์เชิงลูกโซ่ระหว่างเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ผลผลิต และกิจกรรม

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และลงพื้นที่เรียนรู้กรณีศึกษา

กรอบแนวคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่าน มุมมองทางเพศ สิทธิมนุษยชน การไม่ใช้ความรุนแรง ความเป็นธรรมทางสุขภาพ, การเชื่อมโยงการทำงานของตนเองกับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม, วิธีการคิดประเด็นในการปฏิบัติการ, เครื่องมือและวิธีการออกแบบปฏิบัติการทางสังคม, ลงพื้นที่เรียนรู้กรณีศึกษากระบวนการทำงานที่เชื่อมร้อยกันและกันเป็นเครือข่ายและขบวนการเคลื่อนไหวสังคม

สรุปหลักสูตรและออกแบบปฏิบัติการร่วม

สรุปประมวลการเรียนรู้ทั้งหลักสูตร, การออกแบบโครงการ / ปฏิบัติการร่วมกัน

2558

เริ่มดำเนินการ

ผู้ผ่านการเข้าร่วม

145 คน

จัดกิจกรรมไปแล้ว

29 ครั้ง

WHAT THEY SAY…

What are our clients are saying about us?

caret-down caret-up caret-left caret-right
JAMES SMITH

Et suas dissentiet accommodare mea, utamur disputando id nec. Ne diam dolore posidonium est, pri te errem accusamus appellantur. Dolore ignota integre mel cu, facer melius euismod no eam.

JANE ADAMS

Et suas dissentiet accommodare mea, utamur disputando id nec. Ne diam dolore posidonium est, pri te errem accusamus appellantur. Dolore ignota integre mel cu, facer melius euismod no eam.

MICHAEL CLAY

Et suas dissentiet accommodare mea, utamur disputando id nec. Ne diam dolore posidonium est, pri te errem accusamus appellantur. Dolore ignota integre mel cu, facer melius euismod no eam.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 30-45ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการทำงานสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • เชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์และพลังของประชาชนคนธรรมดา ในการทำงานร่วมกันเป็น เครือข่ายและขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • มีความสนใจและต้องการยกระดับการทำงาน เฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น หรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ไปสู่การขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ
 • เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรได้เต็มเวลา และรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเองได้เต็มที่
 • มีความสนใจและต้องเสนอโครงการปฏิบัติการ (Special project) ที่เป็นโครงการเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะหรือประชากรกลุ่มที่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต
 • มีบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับในชุมชนหรือสังคม หรือมีการรับรองจากหัวหน้างานกรณีสังกัดองค์กรอย่างน้อย 1 คน

คณะอำนวยการเรียนรู้

 1. นายจำนงค์  จิตรนิรัตน์
  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 2. น.ส.ศรินพร พุ่มมณี
  กลุ่มปั้นเมือง
 3. น.ส.นพพรรณ พรหมศรี
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
 4. นายกิตติชัย งามชัยพิสิษฐ์
  สถาบันต้นกล้า
 5. ผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินงานสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพ

ภาพกิจกรรม