หลักสูตร
หลักสูตร
นักขับเคลื่อนสังคม
นักจัดระบบชุมชน
นักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่
นักขับเคลื่อนสังคม

เราทุกคนมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม แค่ความเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทางนั้นต้องใช้นักขับเคลื่อนที่มีความเข้าใจสังคมในหลายมิติ เพื่อมุ่งไปสู่สังคมที่ทุกคนเท่าเทียมกันทุกมิติ

นักจัดระบบชุมชน

เสริมสร้างศักยภาพให้มีฐานคิด ความรู้ และทักษะในการทำงานจัดระบบชุมชน (Community Organizing) การสร้างองค์กรประชาชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สร้างมีส่วนร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

นักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่

การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ ดำเนินงาน ส่งเสริมและ/หรือการอำนวยกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ