ครั้งที่ 4 : การจัดระบบชุมชน 4

…นำเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าจากการลงศึกษาชุมชน …ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านรัฐธรรมนูญ และการอ่านบทความ …เรียนรู้เทคนิคการเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม …เรียนรู้เรื่องความเป็นธรรมในสังคมและภาวะการนำร่วม (Collective Leadership) ผ่านการชมภาพยนตร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ฯลฯ หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน : ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม วันที่ 25 – 27 กันยายน 2558 ณ โรงแรมบ้านสบาย ลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯ

เนื้อหาการเรียนรู้ อาทิ

…การนำเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าจากการลงศึกษาชุมชน
…การฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านรัฐธรรมนูญ และการอ่านบทความ
…การเรียนรู้เทคนิคการเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม
…การเรียนรู้เรื่องความเป็นธรรมในสังคมและภาวะการนำร่วม (Collective Leadership) ผ่านการชมภาพยนตร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ฯลฯ

« ของ 2 »