ครั้งที่ 1 : ปฐมนิเทศและการจัดระบบชุมชน 1

ปฐมนิเทศหลักสูตรนักจัดระบบชุมชน : ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม
วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

« ของ 3 »