ครั้งที่ 4 ขบวนการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพในยุคดิจิตอล

การเรียนรู้ครั้งที่ 4 :
หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม: คนรุ่นใหม่”
หัวข้อ “ขบวนการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพในยุคดิจิตอล”
ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2559

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) “ขบวนการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพในยุคดิจิตอล: Creative movement workshop” ภายใต้หลักสูตร“นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก”สำหรับคนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2559 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ประกอบด้วยกลุ่มแกนนำคนรุ่นใหม่และกลุ่มพี่เลี้ยงที่ร่วมขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะและประเด็นการทำงานสังคมที่หลากหลาย เช่น ความมั่นคงทางอาหาร คนพิการ การศึกษา งานอาสาสมัคร สิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์ สิทธิมนุษยชน เพศวิถี งานพัฒนาศักยภาพคนทำงานเยาวชนและแรงงาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ใน 3 หัวข้อหลักได้แก่ 1) กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social determinant of health) 2) วิธีคิดเรื่อง การระดมทุนและทรัพยากรในการทำงานทางสังคม 3) การรณรงค์ประเด็นสาธารณะผ่าน Social network

กระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในเรื่องการทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ได้แก่ 1) กรอบวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ (Social determinant of health) ความเข้าใจในหลักคิดและสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัจจัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะปัจจัยทางสังคม เช่น การเข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย เพศ อาชีพ ศาสนา ทัศนคติของสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพประชากลุ่มเฉพาะที่แตกต่างกัน  2) เข้าใจหลักคิดและวิธีการระดมทุนทั้งที่เป็นตัวเงินทุน และทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การระดมเงินทุนผ่าน เว็บไซด์เทใจดอทคอม(taejai.com) การสร้างกิจการเพื่อสังคม(Social enterprise) เป็นต้น