ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่ปัตตานี

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.)ร่วมกับศูนย์บูรณการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE.) จ.สงขลา จัดกิจกรรม“เรียนรู้ผ่านภาคปฏิบัติการกับ คนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ชายแดนใต้” วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเเรมพาร์ควิว จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจกรอบในการวิเคราะห์สังคม เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการทำงานรณรงค์ในพื้นที่ที่ความแตกต่างหลากหลายของคนอัตลักษณ์ต่างๆ (ศึกษาผ่านกรณีศึกษา: พื้นที่ชายแดนใต้) การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ที่เป็นกรณีความขัดแย้งใหญ่กรณีหนึ่ง จากการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลุกคลีกับประเด็นปัญหาในงานของตน เช่น ทรัพยากร แรงงาน ฯลฯ เป็นคำถามว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำประเด็นที่ตนคุ้นเคยมาใช้มองสถานการณ์ภาคใต้อย่างไร

« ของ 2 »

การเรียนรู้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมโดยวิธีผ่านประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนสนทนาถึงสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ และการทดลองวิเคราะห์แยกแยะถึงแก่นของปัญหาเพื่อนำไปสู่การหาทางออกในระดับโครงสร้างของปัญหาสังคมโดยได้ศึกษาผ่านกรณีศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ 4 กรณีได้แก่ กรณีโรงเรียนปอเนาะญีฮาด กรณีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ ครอบครัวเจะมุ มะมัน กรณีของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำสายบุรี และกรณีของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ ชุมชนตันหยงปาวว์