ครั้งที่ 5 การบริหารโครงการเชิงระบบแบบครบวงจร

การเรียนรู้ครั้งที่ 5
หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม : สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก”สำหรับคนรุ่นใหม่
เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารโครงการเชิงระบบแบบครบวงจร ภาค 1 – การออกแบบโครงการ”
วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2559

 

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารโครงการเชิงระบบแบบครบวงจร ภาค 1 – การออกแบบโครงการภายใต้หลักสูตร“นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก”รุ่นคนรุ่นใหม่เมื่อวันที่ 20 -22 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ถ.พญาไท กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ร่วมหลักสูตรสามารถนำเอาหลักการ วิธีการออกแบบโครงการแบบเน้นผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการทำงานเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสามารถในการใช้แนวคิดและสมมติบัญญัติในการบริหารแผนงาน/โครงการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการเคลื่อนขบวนอย่างเป็นระบบเข้าใจขั้นตอนและมีทักษะในการออกแบบและการวางแผนบริหารแผนงาน/โครงการแบบเน้นผลสัมฤทธิ์

จากการจัดกิจกรรมทำให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการออกแบบโครงการแบบเน้นผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะแนวคิดวัฎจักรการบริหารโครงการเชิงระบบแบบครบวงจร การจุดประกายแนวคิดที่คมชัดมากขึ้นในการออกแบบและนำใช้ในโครงการของตน การวิเคราะห์เงื่อนไขการบริหารแผนงาน-โครงการเชิงระบบ ทักษะการทดลองปรับรูปแบบการใช้งานกับตัวอย่างโครงการจริง ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ภายในเครือข่ายของตนเองและบทบาทหน้าที่และทักษะของผู้บริหารแผนงานและผู้จัดการโครงการ