ครั้งที่ 5 : การจัดระบบชุมชน 3 | รุ่นที่ 2

ชับเคลื่อนสังคมจากฐานราก