ครั้งที่ 6 : การจัดระบบชุมชน 4 (รุ่นที่ 2)

ชับเคลื่อนสังคมจากฐานราก