ครั้งที่ 7 : การจัดระบบชุมชน 5 (รุ่นที่ 2)

ชับเคลื่อนสังคมจากฐานราก