ครั้งที่ 8 : การปฏิบัติการสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (รุ่นที่ 2)