ครั้งที่ 9 : การศึกษาดูงานและสรุปบทเรียน (รุ่นที่ 2)