ครั้งที่ 2 ฐานคิดสำหรับคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมกับคนชายขอบ (รุ่นที่ 1)