ครั้งที่ 1 การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม (รุ่นที่ 2)

ชับเคลื่อนสังคมจากฐานราก