ครั้งที่ 4 หลักสูตรปฏิบัติการสันติวิธี (รุ่นที่ 2)